Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") spoločnosti Global Payments so sídlom V olšinách 80/626, 100 00 Prague 10, IČO 04235452, zapísanej v obchodnom registri pod spisom č. Časť C, vložka 244453 vedená Mestským súdom v Prahe, e-mail  support@gptom.com, adresa prevádzkarne V olšinách 80/626, 100 00 Praha 10 ("My" alebo "Predávajúci") sa spravuje v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti Vás ako kupujúcich a nás ako predávajúcich, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva") uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.gptom.com.

Všetky informácie o spracovaní vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete zdehttps://www.gptom.com/prohlaseni-o-ochrane-informaci/.

Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Znenie podmienok môžeme jednostranne zmeniť alebo doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas obdobia účinnosti predchádzajúcej verzie Obchodných podmienok.

Ako iste viete, komunikujeme predovšetkým na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu sú použité prostriedky diaľkovej komunikácie, ktoré nám umožňujú dohodnúť sa bez súčasnej fyzickej prítomnosti nás a Vás, a Zmluva je tak uzatváraná na diaľku v prostredí E-shopu, prostredníctvom webového rozhrania ("webové rozhranie E-shopu").

Ak je ktorákoľvek časť Podmienok v rozpore s tým, čo sme spoločne schválili v rámci vášho nákupného procesu v našom e-shope, táto konkrétna zmluva bude mať prednosť pred podmienkami.

 1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE
  • Cena je suma peňazí, ktorú zaplatíte za Tovar;
  • Cena za dopravu je suma peňazí, ktorú zaplatíte za doručenie Tovaru, vrátane ceny jeho balenia;
  • Celková cena je súčtom Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
  • Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na celkovú cenu;
  • Objednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe tovaru s nami;
  • Užívateľský účet je účet založený na základe vami poskytnutých údajov, ktorý vám umožňuje ukladať zadané údaje a uchovávať históriu objednaného Tovaru a uzatvorených Zmlúv;
  • Ste kupujúcim v našom e-shope, ktorý sa zákonom označuje ako kupujúci;
  • Tovar je všetko, čo si môžete kúpiť v E-shope.
 2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POKYNY
  • Nákup Tovaru je možný len prostredníctvom webového rozhrania E-shopu.
  • Pri nákupe tovaru je vašou zodpovednosťou poskytnúť nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste nám poskytli v objednávke, preto budeme považovať za správne a pravdivé.
  • V našom E-shope poskytujeme aj prístup k hodnoteniu Tovaru vyrobeného inými spotrebiteľmi. Zabezpečujeme a kontrolujeme pravosť takýchto recenzií prepojením recenzií s konkrétnymi objednávkami, aby sme mohli vidieť prepojené ID objednávky pre každú recenziu v internom systéme, aby sme mohli overiť a dokázať, že recenzia pochádza od skutočného spotrebiteľa.
 3. ZMLUVA
  • Zmluvu s nami môžete uzavrieť len v českom/slovenskom/rumunskom/anglickom alebo nemeckom jazyku.
  • Zmluva je uzatvorená na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nelíšia od základnej sadzby, ktorú platíte za použitie týchto prostriedkov (t. j. najmä za prístup na internet), takže nemusíte očakávať žiadne ďalšie náklady, ktoré vám účtujeme nad rámec plnej ceny. Odoslaním objednávky súhlasíte s tým, že používame prostriedky komunikácie na diaľku.
  • Aby sme mohli uzavrieť Zmluvu, je potrebné, aby ste zadali Objednávku v E-shope. Tento návrh musí obsahovať tieto informácie:
   1. Informácie o zakúpenom Tovare (v E-shope označíte Tovar, ktorý máte záujem o kúpu, kliknutím na tlačidlo "Kúpiť");
   2. Informácie o Cene, Prepravnej cene, spôsobe úhrady Celkovej ceny a požadovanom spôsobe dodania Tovaru; tieto informácie budú zadané ako súčasť vytvorenia Objednávky v užívateľskom prostredí E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene dopravy a Celkovej Cene budú poskytnuté automaticky na základe Tovaru, ktorý si vyberiete, spôsobu doručenia a platby;
   3. Vaše identifikačné a kontaktné údaje použité na doručenie Tovaru, najmä meno, priezvisko, dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
  • Počas vytvárania Objednávky môže meniť a kontrolovať údaje až do jej dokončenia. Po kontrole stlačením tlačidla "Objednať" dokončíte objednávku. Pred stlačením tlačidla však musíte potvrdiť svoju známosť a súhlas s týmito zmluvnými podmienkami, inak nebude možné objednávku dokončiť. Pomocou začiarkavacieho políčka potvrďte a vyjadrite súhlas. Po stlačení tlačidla "Objednať" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo nám.
  • Vašu objednávku vám potvrdíme čo najskôr po jej doručení zaslaním správy na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Potvrdenie bude obsahovať zhrnutie Objednávky a týchto Obchodných podmienok vo forme prílohy e-mailu. Podmienky platné v deň objednávky, t.j. vo verzii priloženej ako príloha k potvrdzovacej e-mailovej správe, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Potvrdením objednávky sa uzatvára zmluva medzi nami a vami.
  • Môžu sa vyskytnúť aj prípady, keď nebudeme môcť potvrdiť vašu objednávku. To platí najmä v prípade, keď Tovar nie je k dispozícii, alebo v prípadoch, keď si objednáte väčší počet Tovaru, ako je nami povolený. Informácie o maximálnom počte Tovaru vám však vždy poskytneme vopred v rámci E-shopu a nemali by vás prekvapovať. V prípade, že vznikne akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme potvrdiť objednávku, budeme vás kontaktovať a pošleme vám ponuku na uzavretie zmluvy v upravenej podobe v porovnaní s objednávkou. V tomto prípade sa zmluva uzavrie, keď potvrdíte našu ponuku.
  • V prípade, že je v E-shope alebo v Objednávke uvedená zjavne nesprávna Cena, nie sme povinní dodať Vám Tovar za túto Cenu, a to ani v prípade, že ste dostali potvrdenie Objednávky a zmluva bola preto uzavretá. V takejto situácii vás budeme okamžite kontaktovať a pošleme vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v upravenej podobe v porovnaní s objednávkou. V tomto prípade sa nová zmluva uzavrie, keď potvrdíte našu ponuku. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad to, ak Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo ak číslo chýba alebo je nadmerné.
  • V prípade uzatvorenia zmluvy ste povinný uhradiť plnú cenu.
  • V ak máte používateľský účet, môžete prostredníctvom neho zadať objednávku. Aj v tomto prípade ste však povinní skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob vytvorenia Objednávky je však rovnaký ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, ale výhodou je, že nie je potrebné opakovane vypĺňať Vaše identifikačné údaje.
  • V niektorých prípadoch vám umožňujeme využiť zľavu na nákup Tovaru. Ak chcete poskytnúť zľavu, musíte vyplniť informácie o tejto zľave vo vopred určenom poli v rámci návrhu objednávky. Ak tak urobíte, tovar vám bude poskytnutý so zľavou.
 4. ZVYK ÚČET
  • Na základe vašej registrácie v E-shope máte prístup k svojmu Užívateľskému účtu.
  • Pri registrácii Užívateľského účtu je vašou zodpovednosťou správne a pravdivo uviesť všetky zadané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.
  • Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Pokiaľ ide o tieto prístupové dokumenty, je vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade zneužitia za to nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
  • Používateľský účet je osobný a nie ste oprávnení povoliť tretím stranám jeho používanie.
  • Váš používateľský účet môžeme zrušiť, najmä ak ho nepoužívate dlhšie ako 24 mesiacov alebo ak porušíte svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.
  • Užívateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru.
 5. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCTVA
  • Cena je vždy uvedená v E-shope, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou za Tovar v E-shope a Cenou uvedenou v Návrhu objednávky platí Cena uvedená v Návrhu objednávky, ktorá bude vždy zhodná s cenou v Zmluve. V návrhu Objednávky je uvedená aj Cena dopravy, prípadne podmienky, kedy je doprava bezplatná.
  • Celková cena je vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.
  • Budeme od Vás požadovať, aby ste zaplatili Plnú Cenu po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Môžete zaplatiť plnú cenu Nasledujúci mravy:
   1. Bankový prevod. Platobné údaje vám zašleme ako súčasť potvrdenia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná do 14 dní.
   2. Karta online. V tomto prípade sa platba uskutočňuje prostredníctvom platobnej brány Global Payments a platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.globalpayments.cz/cs-cz/podpora/dulezite-dokumenty. V prípade online platby kartou je celková cena splatná do 1 hodiny.
  • Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po zaplatení Plnej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. Faktúra bude tiež fyzicky pripojená k Tovaru a bude k dispozícii v Užívateľskom účte.
  • Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Vás až po zaplatení Plnej ceny a prevzatí Tovaru. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena uhradená pripísaním na náš účet, v ostatných prípadoch je uhradená v čase platby.
 6. DODÁVKA TOVAR, PRENOS NEBEZPEČENSTVA POŠKODENIA VECÍ
  • Tovar vám bude doručený najneskôr do 7.00 hod. dní podľa vášho výberu, s nasledujúcimi možnosťami, z ktorých si môžete vybrať:
   1. Doručenie prostredníctvom prepravných spoločností Česká pošta, PPL CZ, DHL, DPD alebo Zásilkovna;
  • Tovar je možné dodať len v rámci Českej republiky a Slovenska.
  • Dodacia lehota Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dodania a platby. Odhadovaný čas dodania Tovaru Vám bude oznámený v potvrdení objednávky. Lehota uvedená v týchto obchodných podmienkach je len orientačná a môže sa líšiť od skutočného času dodania. V prípade osobného odberu v priestoroch Vás o možnosti vyzdvihnutia Tovaru budeme vždy informovať e-mailom.
  • Po prevzatí Tovaru od prepravcu ste povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť dopravcovi a nám. V prípade, že sa na obale vyskytne vada, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je Vašou povinnosťou prevziať Tovar od prepravcu.
  • V prípade, že porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov uvedených v čl. 4 obchodných podmienok, to nemá za následok porušenie našej povinnosti dodať vám tovar. Zároveň skutočnosť, že tovar neprevezmete, nepredstavuje odstúpenie od zmluvy medzi nami a Vami. V takom prípade však máme právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu vášho podstatného porušenia zmluvy, alebo uskladniť tovar, za ktorý máme od vás nárok na protihodnotu 500 Kč. Ak sa rozhodneme odstúpiť od zmluvy, odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť v deň, keď vám odstúpenie od zmluvy doručíme. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie Ceny prepravy ani právo na náhradu prípadnej škody.
  • Ak je z dôvodov vzniknutých z Vašej strany tovar dodávaný opakovane alebo iným spôsobom, ako je dohodnuté v zmluve, ste povinný nám uhradiť náklady spojené s takýmto opakovaným doručením. Platobné údaje za tieto náklady vám zašleme na vašu e-mailovú adresu uvedenú v zmluve, ktorá je splatná 14 dní od prijatia e-mailu.
  • Riziko poškodenia Tovaru prechádza na Vás v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, že tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 4 obchodných podmienok, riziko poškodenia tovaru prechádza na vás v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov z vašej strany nebol prijatý. Prenos rizika poškodenia tovaru pre vás znamená, že od tej chvíle znášate všetky následky spojené so stratou, zničením, poškodením alebo akýmkoľvek znehodnotením tovaru.
  • V prípade, že Tovar nie je uvedený na sklade v E-shope a bola uvedená približná doba dostupnosti, budeme Vás vždy informovať v prípade:
   1. mimoriadny výpadok výroby Tovaru, pričom Vás budeme vždy informovať o novom predpokladanom čase dostupnosti alebo o informácii, že nebude možné dodať Tovar;
   2. oneskorenie v dodaní tovaru od nášho dodávateľa, pričom vás budeme vždy informovať o novej predpokladanej dodacej lehote.
 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO VÝKONU
  • Garantujeme, že v čase prenosu nebezpečenstva poškodenia Tovaru podľa čl. 7 obchodných a reklamačných podmienok je tovar bez vád, najmä ak tovar:
   1. zodpovedajú dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým charakteristikám;
   2. je vhodný na účel, na ktorý oň požiadate a s ktorým súhlasíme;
   3. dodáva sa s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na inštaláciu alebo inštaláciu;
   4. je vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa;
   5. množstvo, kvalita a iné vlastnosti, vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedajú obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môžete odôvodnene očakávať, a to aj pri zohľadnení verejných vyhlásení urobených nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;
   6. je dodávaný s príslušenstvom vrátane balenia, návodu na inštaláciu a iného návodu na použitie, ktoré môžete odôvodnene očakávať; a
   7. zodpovedá kvalite alebo dizajnu vzorky alebo šablóny, ktorá vám bola poskytnutá pred uzavretím zmluvy.
  • Práva a povinnosti týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
  • V prípade, že tovar má vadu, najmä ak je niektorá z podmienok podľa čl. 1, takúto vadu nám môžete oznámiť a uplatniť svoje práva vyplývajúce z chybného plnenia (t.j. reklamovať tovar) zaslaním e-mailu na naše adresy uvedené v našich identifikačných údajoch. Na uplatnenie reklamácie môžete použiť aj nami poskytnutý vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluvným podmienkam. Pri uplatnení práva z vadného plnenia je potrebné zvoliť si, ako chcete vadu odstrániť, a túto voľbu nemôžete následne zmeniť bez nášho súhlasu. Reklamáciu vybavíme v súlade s vaším právom na chybné plnenie.
  • Ak je tovar chybný, máte nasledujúce práva:
   1. odstrániť vadu dodaním nového Tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru; alebo
   2. odstrániť vadu opravou Tovaru,

pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane drahý v porovnaní s iným spôsobom, ktorý sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by mal Tovar bez vady a či vadu možno vadu odstrániť druhým spôsobom bez závažných ťažkostí pre Vás.

 • Sme oprávnení odmietnuť odstránenie vady, ak je nemožná alebo neprimerane drahá, najmä s ohľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by mal Tovar bez vady.
 • Máte tiež právo:
  1. primeranú zľavu z Ceny; alebo
  2. odstúpenie od zmluvy,

ak:

 1. vadu odmietame odstrániť alebo ju neodstránime v súlade s právnymi predpismi;
 2. vada sa prejavuje opakovane,
 3. vada je podstatným porušením zmluvy; alebo
 4. Z nášho vyhlásenia alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez závažných ťažkostí pre vás.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy neplatí, ak je vada Tovaru bezvýznamná.
 • V prípade, že ste vadu tovaru spôsobili sami, nevzniká vám nárok na práva vyplývajúce z vadného plnenia.
 • Vadou Tovaru nie je opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo v prípade použitého Tovaru opotrebenie zodpovedajúce stupňu jeho predchádzajúceho užívania.
 • Pri uplatnení reklamácie vám vystavíme písomné potvrdenie, v ktorom uvedieme:
  1. dátum, kedy ste uplatnili nárok;
  2. aký je obsah sťažnosti;
  3. aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete;
  4. Vaše kontaktné údaje za účelom poskytnutia informácií o vybavení reklamácie.
 • Ak sa nedohodneme na dlhšej lehote, odstránime vady do 30 dní od prijatia reklamácie a poskytneme vám informácie o vybavení reklamácie pomocou uvedených kontaktných údajov. Ak táto lehota uplynie márne, môžete odstúpiť od zmluvy alebo požiadať o primeranú zľavu.
 • O vybavení reklamácie vás budeme informovať e-mailom a vystavíme vám potvrdenie o termíne a spôsobe vybavenia reklamácie. Ak je sťažnosť oprávnená, máte nárok na náhradu primerane vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. príjmovými dokladmi alebo potvrdeniami o cene dopravy. V prípade, že vada bola odstránená dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou vrátiť nám pôvodný Tovar, ale náklady na takéto vrátenie znášame my.
 • Ak ste podnikateľ, je vašou povinnosťou nahlásiť a reklamovať vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.
 • Ak ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť si práva z vadného plnenia vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom Tovare do 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  • Odstúpenie od zmluvy, t.j. ukončenie zmluvného vzťahu medzi nami a vami od jeho začiatku, môže nastať z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku alebo v iných ustanoveniach podmienok, v ktorých je výslovne uvedená možnosť odstúpenia od zmluvy.
  • Ak ste spotrebiteľom, t.j. osobou kupujúcou Tovar mimo predmetu vašej podnikateľskej činnosti, máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, alebo ak ide o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, predmetom ktorej je niekoľko kusov Tovaru alebo dodanie viacerých častí Tovaru, táto lehota začína plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti Tovaru, a ak sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar pravidelne a opakovane dodávať, začína plynúť dňom doručenia prvej dodávky.
  • Od zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na naše adresy uvedené vedľa našich identifikačných údajov). Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť aj nami poskytnutý vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 2 k Zmluvným podmienkam.
  • Ani ako spotrebiteľ však nemôžete odstúpiť od zmluvy v prípadoch, keď je predmetom zmluvy plnenie uvedené v § 1837 občianskeho zákonníka.
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa článku 2 obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak nám pošlete oznámenie, že počas tejto lehoty odstupujete od zmluvy.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 2 obchodných podmienok ste povinní zaslať nám tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a znášate náklady spojené s vrátením tovaru k nám. Na druhej strane máte nárok na vrátenie Ceny za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme ponúkli na dodanie Tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu, že porušíme uzatvorenú zmluvu, uhradíme aj náklady spojené s vrátením tovaru Nám, ale opäť len do výšky Ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý ponúkame pri dodaní Tovaru.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy vám bude cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy na účet, z ktorého bola pripísaná, alebo na účet zvolený na odstúpenie od zmluvy. Suma však nebude vrátená, kým nedostaneme tovar alebo kým nám nepreukážete, že nám bol zaslaný späť. Tovar nám, prosím, vráťte čistý, vrátane pôvodného obalu, ak je to možné.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 2 Obchodných podmienok však voči Nám ručí za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom inak, ako je potrebné na to, aby ste sa oboznámili s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, t.j. spôsobom, akým by ste sa s Tovarom oboznámili v kamennom obchode. V prípade, že sme vám cenu ešte nevrátili, sme oprávnení započítať nárok na náklady voči vášmu nároku na vrátenie ceny.
  • Sme oprávnení odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred doručením tovaru, ak existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné dodať tovar (najmä dôvody na strane tretích strán alebo dôvody založené na povahe tovaru), a to aj pred uplynutím lehoty uvedenej v čl. Nenašiel sa zdroj odkazu.. Podmienky. Od zmluvy môžeme odstúpiť aj vtedy, ak je zrejmé, že ste v objednávke úmyselne uviedli nesprávne informácie. Ak nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, t.j. ako podnikateľ, sme oprávnení kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, a to aj bez udania dôvodu.
 2. RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI
  • Nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania vo vzťahu ku kupujúcim v zmysle § 1826 ods. 1 bod. e) Občianskeho zákonníka.
  • Sťažnosti spotrebiteľov vybavujeme prostredníctvom elektronickej adresy support@gptom.com. Informácie o vybavení reklamácie zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.
  • Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, je príslušná na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov podľa zmluvy. Platformu na riešenie sporov online so sídlom v http://ec.europa.eu/consumers/odr možno použiť na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom z kúpnej zmluvy uzavretej elektronicky.
  • Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Ak náš a váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), vzťah sa bude vždy riadiť právom Českej republiky. Ak ste však spotrebiteľom, táto dohoda nemá vplyv na vaše práva podľa zákona.
  • Všetka písomná korešpondencia vám bude doručená e-mailom. Naša e-mailová adresa je uvedená vedľa našich identifikačných údajov. Doručíme vám korešpondenciu na vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Používateľskom účte alebo prostredníctvom ktorej ste nás kontaktovali.
  • Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe našej písomnej dohody. Sme však oprávnení meniť a dopĺňať tieto Podmienky, ale táto zmena sa nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale iba Zmlúv, ktoré budú uzatvorené po dátume účinnosti tejto zmeny. O zmene vás však budeme informovať iba vtedy, ak ste si vytvorili Užívateľský účet (aby ste tieto informácie mali, ak si objednáte nový Tovar, ale zmena nezakladá právo na ukončenie, pretože nemáme zmluvu, ktorú by bolo možné ukončiť), alebo vám máme tovar dodávať pravidelne a opakovane na základeZmluvy. Informácie o zmene vašej e-mailovej adresy vám zašleme minimálne 14 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Ak nedostaneme oznámenie o ukončení uzatvorenej Zmluvy o pravidelných a opakovaných dodávkach Tovaru do 14 dní od zaslania informácie o zmene, nové obchodné podmienky sa stávajú súčasťou našej Zmluvy a vzťahujú sa na ďalšie dodanie Tovaru po dátume účinnosti zmeny. Výpovedná lehota, ak dáte výpoveď, je 2 mesiace.
  • V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nie je možné predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov atď.), nie sme zodpovední za škody spôsobené prípadmi vyššej moci alebo v súvislosti s nimi, a ak situácia vyššej moci pretrváva dlhšie ako 10 dní, máme my a Vy právo odstúpiť od zmluvy.
  • Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre reklamácie a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
  • Zmluvu, vrátane obchodných podmienok, archivujeme v elektronickej podobe, ale nie je vám prístupná. Tieto obchodné podmienky a potvrdenie objednávky však dostanete vždy e-mailom so zhrnutím objednávky, a preto budete mať vždy prístup k zmluve bez našej spolupráce. Odporúčame, aby ste vždy potvrdili objednávku a uložili podmienky.
  • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023.

 

 

PRÍLOHA Č. 1 – REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Adresát:                  Satomar, s.r.o., Karlova 37, 614 00 Brno

Uplatnenie nároku

Dátum uzatvorenia zmluvy:

 

Poradové číslo:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný:

 

Popis vád Tovaru:

 

Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie:

 

Zároveň žiadam o potvrdenie reklamácie, pričom uvediem, kedy som toto právo uplatnil, aký je obsah reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujem, spolu s mojimi kontaktnými údajmi za účelom poskytnutia informácií o vybavení reklamácie.

Dátum:

Podpis:

PRÍLOHA Č. 2 – FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:                  Tím GP tom, Global Payments s.r.o., V olšinách 80/626, 100 00 Praha 10

Týmto vyhlasujem, že odstupujem od dohody:

Dátum uzatvorenia zmluvy:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Špecifikácia tovaru, na ktorý sa zmluva vzťahuje:

 

Spôsob vrátenia prijatých finančných prostriedkov alebo číslo bankového účtu:

 

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo, ak si objednal tovar prostredníctvom e-shopu Global Payments (ďalej len "Spoločnosť") alebo iných prostriedkov komunikácie na diaľku, okrem prípadov uvedených v § 1837 zákona. č. 89/2012 Z.z., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, alebo v prípade kúpy tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade zmluvy, predmetom ktorej je niekoľko položiek alebo dodanie viacerých častí tovaru, táto lehota začína plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti tovaru a v prípade zmluvy, podľa ktorej sa má tovar dodávať pravidelne a opakovane, dňom dodania prvej dodávky.

Kupujúci oznámi toto odstúpenie spoločnosti písomne na adresu priestorov spoločnosti alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú vo vzorovom formulári.

Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od nej dostal.

Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, spoločnosť mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vráti všetky finančné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na doručenie, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy, rovnakým spôsobom. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob dodania ako najlacnejší spôsob dodania tovaru ponúkaný spoločnosťou, spoločnosť vráti kupujúcemu náklady na dodanie tovaru len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu pred prijatím tovaru späť alebo skôr, ako kupujúci preukáže, že tovar bol odoslaný spoločnosti.

Dátum:

Podpis:

Pred zverejnením podmienok na vašom e-shope si ich prispôsobte podľa svojich potrieb, pretože tieto podmienky sú len vzorové a univerzálne.

Dajte si pozor na osobitné ustanovenia a výnimky pre určité druhy tovaru a služieb (najmä dodanie digitálneho obsahu). Niektoré tovary alebo služby podliehajú osobitným právnym predpisom, ktoré kladú ďalšie požiadavky na ich predaj. Tieto špecifiká sa v našej šablóne neodrážajú.

 

Dajte si tiež pozor na niektoré povinné informácie, napríklad ak požadujete vklad, upravte ceny podľa profilovania, ste online trh atď. Neposkytnutie určitých informácií by mohlo byť nekalou obchodnou praktikou.

Tieto vzorové VOP sú určené najmä pre e-shopy, ktoré predávajú tovar predovšetkým spotrebiteľom. Ak predávate hlavne podnikateľom, po konzultácii s právnym zástupcom môžete vo svoj prospech upraviť niekoľko ustanovení (napr. práva z vád, odstúpenie od zmluvy a pod.).

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, uveďte príslušné informácie, t. j. meno a priezvisko, sídlo, identifikačné číslo. Vždy zadajte svoj e-mail a telefónne číslo s ohľadom na zákonné požiadavky. [Sa2]

Prepíšte podľa presného znenia tlačidla. Vždy musí byť jasné, že spotrebiteľ bude povinný zaplatiť.

Ak účet nepovolíte, odstráňte túto časť. Ak u vás môžu nakupovať iba registrovaní používatelia, budete musieť výraznejšie prispôsobiť zmluvné podmienky svojim potrebám.

Ak požiadate zákazníka o vklad, musíte tieto informácie doplniť. To znamená, za akých podmienok a v akom množstve sa bude vyžadovať.

Ak predávate tovar vo vratnom depozitnom obale, ste opäť povinný informovať spotrebiteľa. A to sa dá urobiť aj prostredníctvom týchto podmienok.

Dodaciu lehotu odporúčame uviesť s maximálnym počtom dní, inak sa bude uplatňovať zákonná lehota 30 dní.

Ak neuvediete výšku poplatku, bude sa uplatňovať obvyklá suma.