Vyhlásenie o ochrane informácií

Platné od 16. decembra 2021

V spoločnosti Global Payments sme si vedomí vašich obáv zo straty súkromia. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov na webových stránkach (ďalej len "vyhlásenie") sa vzťahuje na zhromažďovanie osobných údajov, bezpečnosť informácií a normy ochrany osobných údajov platné pre všetkých používateľov našich webových stránok, fór a blogov (ďalej len "stránky") a mobilných aplikácií (ďalej len "aplikácie") v súvislosti s našimi obchodnými aktivitami. Na účely tohto vyhlásenia sa pojmy "Global Payments", "naša spoločnosť", zámená "my" a "nás" vzťahujú na spoločnosť Global Payments Inc. Naše zásady ochrany osobných údajov sa líšia v závislosti od typu služieb, ktoré poskytujeme, a konkrétnych požiadaviek konkrétnych krajín, v ktorých pôsobíme. V prípade niektorých služieb a produktov, kde sa to vyžaduje, poskytujeme doplňujúce vyhlásenia o ochrane osobných údajov pred zhromažďovaním vašich osobných údajov. Pozorne si prečítajte toto vyhlásenie. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať nae-mailovejadrese  privacy@globalpay.com  alebo ako je uvedené v časti "Kontaktujte nás" nižšie.

Global Payments je poskytovateľom platobných produktov a služieb pre komerčné aj nekomerčné subjekty. Tieto produkty a služby zahŕňajú spracovanie kartových transakcií, inkaso šekov, hotovostné služby, správu a podporu platobných terminálov, správu obchodných účtov a prevody peňazí. V rámci našich činností spracovania platieb bežne zhromažďujeme a uchovávame osobné údaje o našich zákazníkoch a tretích stranách, s ktorými naši zákazníci obchodujú. Informácie o poskytovaní, prenose a ďalšom spracovaní osobných údajov, ku ktorým dochádza v rámci našich činností spracovania platieb, sa poskytujú našim zákazníkom v čase alebo pred nadviazaním vzťahu s nami a nie sú súčasťou tohto vyhlásenia, pretože sa to vzťahuje iba na údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich stránok. Kliknutím na ktorýkoľvek z nižšie uvedených prepojení prejdete do príslušnej sekcie:

Zhromaždené osobné údaje

Prostredníctvom našich stránok alebo na základe vášho súhlasu, ak to vyžaduje zákon, môžeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje, ktoré sú relevantné a ktoré nám dobrovoľne poskytnete:

 • Identifikátory  ako je meno a kontaktné údaje, ktoré zahŕňajú telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu;
 • informácie chránené pred narušením bezpečnosti,  ako je vaše používateľské meno a heslo, pomocou ktorých sa prihlasujete na stránku (pozri "Prihlasovacie údaje a vaša zodpovednosť" nižšie);
 • obchodné informácie, ktoré zahŕňajú informácie o vašej firme a vašich preferenciách týkajúcich sa produktov a súvisiacich služieb, ktoré vás zaujímajú (pozri "Nastavenia predvolieb" nižšie);
 • internetová/elektronická činnosť, ktorá zahŕňa informácie získané prostredníctvom súborov cookie a iných sledovacíchtechnológií, ako je poloha, identifikátor zariadenia, spôsob používania a história používania; 
 • pozícia;
 • informácie, ktoré ste poskytli, napr. keď nahlásite problém s našou stránkou; a
 • záznamy o korešpondencii, ktorú s vami máme.

Zdroje osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď si u nás vytvoríte účet, využijete naše služby alebo s nami komunikujete. Ak si napríklad u nás založíte online účet, môžeme vás požiadať o vaše meno, kontaktné údaje a podrobnosti o vašej firme. Osobné údaje o sebe nám poskytujete dobrovoľne a vždy máte možnosť neposkytnúť nám niektoré údaje, ale v tomto prípade možno nebudete môcť využívať niektoré z našich služieb.

Informácie získané od tretích strán:  Pri poskytovaní našich služieb môžeme získať informácie o vás od tretích strán. To môže zahŕňať napríklad osobné údaje, ako je vaše meno a kontaktné údaje, získané od vašich odporúčajúcich partnerov alebo iných tretích strán, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti so službami, ktoré poskytujeme. Môžeme tiež získať informácie od tretích strán týkajúce sa vášho podnikania, čo nám umožňuje doplniť naše záznamy o zákazníkoch o informácie o vašej spoločnosti a profesionálne údaje.

Informácie získané technologickými prostriedkami:  Kedykoľvek navštívite naše stránky alebo aplikácie alebo odpoviete na e-mail, ktorý vám pošleme, môžeme automaticky zhromažďovať informácie, ako je identifikátor vášho účtu alebo zariadenia a vzory používania, ako sú stránky, ktoré navštevujete, odkazy, na ktoré kliknete, typ obsahu, s ktorým interagujete, frekvencia a trvanie vašich aktivít a ďalšie informácie o tom, ako používate naše služby. Máte však možnosť vyjadriť svoje preferencie týkajúce sa určitých metód zhromažďovania údajov technologickými prostriedkami pre niektoré z našich služieb (pozri časť "Súbory cookie a iné sledovacie technológie"). Na stránkach a v aplikáciách môžeme zhromažďovať údaje o vašej geografickej polohe, aby sme vám mohli sprístupniť služby špecifické pre danú polohu.

Ako používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Na základe vášho súhlasu, ak to vyžaduje zákon, môžeme vaše osobné údaje použiť na nasledujúce obchodné a komerčné účely:

 • na poskytovanie služieb;
 • aby sme vás kontaktovali v súvislosti s dopytom, ktorý ste nám poslali, alebo aby sme vyhoveli vašej žiadosti, napr. žiadosti o informácie o našich produktoch a službách;
 • na zlepšenie a prispôsobenie vášho používania stránky;
 • na zlepšenie našich existujúcich produktov a služieb a vývoj nových;
 • na interné záznamy a administratívne účely;
 • na kontrolné účely súvisiace s aktuálnou interakciou so spotrebiteľmi a súbežnými transakciami, ktoré okrem iného zahŕňajú počítanie zobrazení reklám na návštevníka, overovanie polohy a kvality zobrazovania reklám, kontrolu súladu so zákonmi a inými predpismi;
 • na účely súvisiace s odhaľovaním bezpečnostných incidentov, ochranou pred škodlivými, klamlivými, podvodnými alebo nezákonnými činnosťami a stíhaním osôb zodpovedných za takéto činnosti;
 • na účely interného výskumu na účely technologického rozvoja a prezentácie;
 • na overenie alebo udržanie kvality alebo bezpečnosti našich produktov a služieb a na ich zlepšenie, aktualizáciu alebo rozšírenie;
 • aby sme vás mohli kontaktovať e-mailom a posielať vám informačné bulletiny alebo iné aktualizácie, oznámenia alebo publikácie, ak ste sa prihlásili na odber tejto služby;
 • na účely priameho marketingu na základe vášho súhlasu, ak to vyžaduje zákon (pozri "Nastavenia preferencií" nižšie);
 • podľa potreby na nastavenie a správu vášho prihlásenia a používania prihlasovacieho zariadenia dostupného na stránke; a
 • na dodržiavanie platných zákonov a predpisov alebo na iné účely vyžadované alebo povolené platnými zákonmi a/alebo predpismi.

Ako zdieľame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Ak nie je uvedené inak, môžeme zdieľať ktorúkoľvek z vyššie uvedených kategórií vašich osobných údajov spôsobom a na účely uvedené nižšie:

 • s pridruženými spoločnosťami Global Payments, kde je zdieľanie potrebné na poskytovanie služieb alebo na naše podnikanie (pozri "Náš vzťah s pridruženými spoločnosťami" nižšie);
 • poskytovatelia služieb, ktorých systémy, aplikácie, produkty alebo služby nám pomáhajú poskytovať naše vlastné služby. Osobné údaje zdieľame napríklad s poskytovateľmi IT služieb, ktorí spravujú naše kancelárske systémy a naše stránky a aplikácie. Títo poskytovatelia služieb sú viazaní mlčanlivosťou a povinní používať akékoľvek osobné údaje, ktoré s nimi zdieľame alebo ktoré pre nás zhromažďujú iba na účely poskytovania dohodnutej služby našej spoločnosti;
 • v prípade, že vás partner v súvislosti so Službami odkázal na globálne platby, údaje môžu byť zdieľané s týmto odkazujúcim partnerom. Napríklad, ak vás organizácia tretej strany odkázala na globálne platby, môžeme zdieľať informácie s oznamujúcim partnerom v súlade s podmienkami nášho obchodného vzťahu s vami a týmto partnerom v súlade s príslušným vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré vám poskytla ktorákoľvek zo strán v čase zhromažďovania vašich osobných údajov;
 • môžeme zdieľať identifikátory s poskytovateľmi logistických služieb na účely doručovania balíkov jednotlivcom;
 • môžeme zdieľať informácie o vašej elektronickej/internetovej aktivite (pozri "Súbory cookie a iné sledovacie technológie" nižšie) s poskytovateľmi reklamy a analytiky, aby sme zmerali vplyv našich reklamných kampaní a lepšie porozumeli tomu, ako jednotliví používatelia používajú naše stránky a aplikácie;
 • s tretími stranami, ktorým sme poverení poskytovaním určitých kategórií vašich osobných údajov.

Okrem toho môže spoločnosť Global Payments zverejniť informácie o vás, ak sa spoločnosť Global Payments domnieva, že takéto zverejnenie je potrebné na dodržanie zákona alebo v reakcii na zákonnú žiadosť a právne kroky, na presadzovanie našich dohôd, predpisov a podmienok používania a na ochranu alebo obranu práv, bezpečnosti alebo majetku spoločnosti Global Payments, používateľov služieb alebo akejkoľvek inej osoby.

Okrem toho môžeme zdieľať osobné údaje v súlade s platnými právnymi požiadavkami v súvislosti so zlúčením, financovaním, akvizíciou, konkurzom, likvidáciou, transakciou alebo konaním týkajúcim sa predaja, prevodu, odpredaja časti alebo celého majetku inej spoločnosti alebo poskytnutia informácií o takomto majetku.

Vaše osobné údaje nepredáme žiadnej tretej strane, pokiaľ nie je v konkrétnej komunikácii uvedené inak a pokiaľ ste na to nedali súhlas, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Náš vzťah s pridruženými spoločnosťami (vrátane zdieľania a cezhraničných prevodov)

Na základe vášho súhlasu, ak to vyžaduje zákon, môžeme vymenovať pridruženú spoločnosť ako spracovateľa osobných údajov v postavení poskytovateľa služieb. Vo väčšine prípadov zostaneme zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov v zmysle platných zákonov o ochrane údajov.

Keďže naše pridružené spoločnosti sa nachádzajú v rôznych krajinách sveta, vaše osobné údaje môžu byť prenesené a uložené v Spojených štátoch alebo iných krajinách mimo krajiny vášho pobytu, ktoré sa môžu riadiť inými predpismi o ochrane údajov, ako sú predpisy platné v krajine vášho pobytu.

Prijímame vhodné opatrenia, aby sme zabezpečili, že takýto prenos osobných údajov sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, že prísne chráni vaše právo na súkromie a vaše záujmy a že prenos je obmedzený na tie krajiny, o ktorých je známe, že poskytujú primeranú úroveň právnej ochrany alebo že uplatňujú alternatívne primerané opatrenia na ochranu vášho súkromia.

Nastavenie preferencií

Na základe vášho súhlasu, ak to vyžaduje zákon, môžeme vaše osobné údaje použiť na účely priameho poskytovania marketingových informácií o našich a našich pridružených produktoch a službách na rôznych miestach po celom svete a tretím stranám. Priamy marketing sa vykonáva e-mailom, telefonicky, poštou, SMS alebo inými relevantnými metódami. Okrem toho môžeme poskytnúť informácie o priamom marketingu a umožniť iným stranám, aby tak urobili, ak nám to umožňujú platné zmluvy s našimi zákazníkmi.

Prijmeme tiež opatrenia, aby sme zabezpečili, že akýkoľvek priamy marketing, ktorý od nás prichádza elektronickými prostriedkami, vám umožní ľahko prestať dostávať ďalšiu komunikáciu v súlade s platnými zákonmi. Napríklad v prípade e-mailov vám môžeme poskytnúť odkaz na "odhlásenie" alebo e-mailovú adresu, na ktorú môžete poslať žiadosť o odhlásenie. Okrem toho, ak potrebujeme váš súhlas v súlade s platnými zákonmi o priamom marketingu, ak nám takýto súhlas udelíte, budete môcť svoje rozhodnutie kedykoľvek zmeniť.

Vaše zákonné práva

S určitými výnimkami a v niektorých prípadoch v závislosti od konkrétneho spracovania môžu mať niektorí používatelia, medzi ktorých patria občania Európskej únie a občania štátu Kalifornia, určité práva vo vzťahu k svojim osobným údajom. Týmito právami sú:

Práva občanov EÚ

Čo to znamená?

Právo na informácie

Máte právo na jasné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje.  Preto vám poskytujeme toto vyhlásenie a môžeme vám poskytnúť iné formy vyhlásení v rámci služieb, ako to vyžaduje alebo vyžaduje zákon.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás uchovávame, a na kópiu týchto údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitýchokolností máte právo zhromažďovať osobné údaje, ktoré od nás požadujete, vo formáte, ktorý je užívateľsky prívetivý a v ktorom budete môcť preniesť svoje údaje inému poskytovateľovi.

Právo na opravu

Máte právo na opravu alebo aktualizáciu svojich osobných údajov, ak sú neaktuálne, nesprávne alebo neúplné.

Právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý")

Za určitých okolností máte právo na vymazanie alebo vymazanie svojich osobných údajov.

Právo na obmedzenie/pozastavenie spracúvania osobných údajov

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním, ktoré sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (to zahŕňa aj právo zastaviť priamy marketing).

Právo na informácie o prenosoch údajov

Máte právo dostať kópiu dokumentov týkajúcich sa bezpečnostných opatrení, na základe ktorých sa vaše osobné údaje prenášajú mimo EÚ.

Právo podať sťažnosť úradu pre priezor

Máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov vo vašej krajine týkajúcu sa spôsobu, akým spracúvame vaše údaje a chránime vaše súkromie.

 

Práva občanov Kalifornie

Čo to znamená?

Právo na informácie o zhromažďovaní, zverejňovaní a predaji osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme vám poskytli informácie o kategóriách osobných údajov, ktoré sme zhromaždili, použili, poskytli alebo predali za posledných 12 mesiacov. Poskytujeme informácie o kategóriách osobných údajov, ktoré sme zhromaždili, zdrojoch, z ktorých sme ich získali, účeloch, na ktoré sme ich zhromaždili, a tretích stranách, s ktorými môžeme tieto informácie zdieľať.

Právo ukončiť predaj osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje nepredávali tretím stranám.

Právo požiadať o vymazanie

Za určitých okolností máte právo požiadať o vymazanie alebo odstránenie svojich osobných údajov.

Právo na rovnaké služby a ceny ("nediskriminácia")

Vaše rozhodnutie uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov nebude použité ako dôvod na vašu diskrimináciu v súvislosti s ponúkanými službami alebo cenami.

Anonymizácia a agregácia údajov

Na základe vášho súhlasu, ak to vyžaduje zákon, môžeme anonymizovať a agregovať vaše osobné údaje spôsobom, ktorý zabezpečí, že nebudete identifikovaní a identifikovateľní, aby sme takéto anonymizované alebo agregované údaje mohli použiť napríklad na štatistickú analýzu a správu vrátane analýzy trendov, na vykonávanie poistno-matematických analýz, na prispôsobenie produktov a služieb potrebám zákazníkov a na analýzu rizík a nákladov a poplatky v súvislosti s našimi produktmi a službami. Anonymizované alebo agregované údaje môžeme zdieľať s našimi globálnymi pridruženými spoločnosťami a inými tretími stranami. Toto vyhlásenie neobmedzuje schopnosť spoločnosti Global Payments používať alebo zdieľať akékoľvek neosobné, agregované, odvodené, anonymizované alebo agregované informácie.

Ako chránime vaše osobné údaje a nakladáme s nimi

Zaviedli sme administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytnete, pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, prístupom, zverejnením alebo použitím. Akékoľvek podozrenie z pokusu o porušenie našich činností a procesov alebo z neoprávneného konania akéhokoľvek druhu týkajúceho sa našich informačných systémov sa považuje za potenciálny trestný čin. Podozrenie na pokusy o prístup alebo používanie našich systémov spôsobom, ktorý je v rozpore s našimi zákonmi alebo bezpečnostnými kontrolami, môžu byť nahlásené príslušným orgánom.

Upozorňujeme, že komunikácia cez internet, napr. e-mailom, nie je bezpečná. Snažíme sa zaistiť bezpečnosť všetkých dôverných informácií a osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté v súlade s našimi povinnosťami podľa platných zákonov a predpisov. Ako žiadny prevádzkovateľ webových stránok však nemôžeme zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek údajov prenášaných cez internet. Keď už vaše osobné údaje nepotrebujeme na poskytovanie služieb, budú bezpečne vymazané alebo anonymizované spôsobom, ktorý znemožňuje vašu opätovnú identifikáciu. Ak zhromažďujeme alebo uchovávame vaše osobné údaje v mene nášho zákazníka, vlastníctvo vašich osobných údajov môže podliehať podmienkam našej zmluvy s týmto zákazníkom.

Súbory cookie a iné sledovacie technológie

"Cookie" je textový súbor, ktorý sa ukladá vo vašom prehliadači, keď navštívite webovú stránku. Jedinečné identifikátory zariadenia, ako je ip adresa alebo číslo UDID, rozpoznávajú počítač alebo iné zariadenie, cez ktoré návštevník pristupuje na internet. Jedinečné identifikátory zariadení sa používajú samostatne a v kombinácii so súbormi cookie a inými sledovacími technológiami na "zapamätanie si" počítačov alebo iných zariadení používaných na prístup na stránky a do aplikácií.

Používanie súborov cookie a iných sledovacích technológií nám umožňuje zapamätať si rôzne informácie o vašej návšteve stránky, ako je krajina, jazyk a ďalšie nastavenia. Sledovacie technológie nám poskytujú prehľad o tom, kto si prezeral, aké stránky, reklamy alebo e-maily posielame, z ktorých môžeme určiť, ako často sú určité stránky navštevované, ako aj relevantnosť a efektívnosť našej komunikácie. Pomáhajú nám tiež efektívnejšie spravovať naše stránky, aby sme vám pri ďalšej návšteve ešte viac uľahčili prácu. Súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie nám umožňujú robiť najrôznejšie ďalšie veci, ako je vysvetlené nižšie.

Súbory cookie možno rozdeliť podľa trvania a zdroja:

Trvanie.  Stránka používa "krátkodobé" aj "trvalé" súbory cookie. Súbory cookie relácie sú dočasné – ich funkcia sa ukončí, akonáhle zatvoríte prehliadač alebo inak zastavíte svoje "aktívne" prehliadanie. Trvalé súbory cookie si vás pamätajú aj pri vašich ďalších návštevách. Trvalé súbory cookie sa nevymažú, keď zatvoríte prehliadač, naopak, zostanú uložené vo vašom počítači alebo inom zariadení, kým ich sami neodstránite (pozri nižšie "Ako odstrániť alebo zablokovať súbory cookie").

Zdroj.  Súbory cookie môžu pochádzať od "prvej strany" alebo "tretej strany", čo znamená, že sú nastavené buď spoločnosťou TSYS alebo v jej mene, alebo treťou stranou, ktorá je prevádzkovateľom inej webovej stránky. Príkladmi súborov cookie tretích strán môžu byť niektoré prvky obsiahnuté na našich stránkach, napríklad videá poskytované inými spoločnosťami, ktoré sú schopné nastavovať a čítať svoje vlastné súbory cookie. Naše stránky môžu používať súbory cookie prvej aj tretej strany.

Súbory cookie a sledovacie technológie, ktoré môžeme používať na stránke, patria do nasledujúcich kategórií:

Nutný.  Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a v našich systémoch ich nemožno vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú iba v reakcii na akcie, ktoré vykonávate, ako je prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby tieto súbory cookie blokoval alebo vás na ne upozorňoval, ale ich blokovanie môže znížiť funkčnosť stránky.

Sila.  Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našej webovej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a najmenej populárne a ako sa návštevníci pohybujú po našich webových stránkach. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú agregované. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu webovú stránku a nebudeme môcť sledovať jej výkonnosť.

Funkčný.  Tieto súbory cookie umožňujú našej stránke poskytovať lepšie funkcie a prispôsobenie. Môžu byť nastavené nami alebo poskytovateľmi tretích strán, ktorých služby sme pridali na našu stránku. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré z týchto služieb nemusia fungovať správne.

Cielené súbory cookie.  Tieto súbory cookie môžu byť nastavené prostredníctvom našich stránok našimi reklamnými partnermi. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na vytvorenie profilu vašich záujmov a na zobrazovanie relevantnej reklamy na iných webových stránkach. Sú založené na jedinečnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, zobrazí sa vám menej cielená reklama.

Ako odstrániť alebo zablokovať súbory cookie a iné technológie sledovania

Ak je to technicky možné, na niektorých stránkach povolíme nástroje, ktoré vám umožnia zvoliť si nastavenia súborov cookie a iných technológií sledovania. Zároveň máte možnosť kedykoľvek vymazať alebo zablokovať súbory cookie zmenou nastavení prehliadača. Môžete buď kliknúť na odkaz "Pomocník" na paneli s nástrojmi prehliadača a dozvedieť sa, ako postupovať, alebo si prečítať príručku správy súborov cookie úradu Interactive Advertising Bureau, ktorá je k dispozícii na www.allaboutcookies.org. Ak vymažete alebo zablokujete súbory cookie, môže sa stať, že niektoré prvky stránky nefungujú správne.

Externé odkazy

Spoločnosť Global Payments môže na svojich stránkach pod jej kontrolou uverejňovať odkazy na iné webové stránky. Neschvaľujeme obsah umiestnený na takýchto webových stránkach ani produkty a služby, ktoré sú na nich ponúkané, a neposkytujeme žiadne záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s takýmto obsahom, produktmi alebo službami. Pokiaľ ide o používanie takýchto webových stránok, nerobíme žiadne vyhlásenia. Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za spôsob, akým prevádzkovatelia takýchto webových stránok zabezpečujú súkromie. Odporúčame našim používateľom, aby si boli vedomí toho, kedy opustia naše stránky, a aby si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov na každej webovej stránke, ktorá zhromažďuje osobné údaje. Toto vyhlásenie sa vzťahuje iba na informácie, ktoré zhromažďujeme. Pred vstupom a používaním iných webových stránok by ste si mali prečítať všetky ďalšie relevantné vyhlásenia o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie.

Deti

Naše stránky nie sú určené pre deti. Nepožadujeme a vedome nezhromažďujeme žiadne osobné údaje o osobách mladších ako 18 rokov. Nepoužívajte túto webovú stránku, ak máte menej ako 18 rokov.

Zmeny a aktualizácie

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek upraviť, aktualizovať, rozšíriť, zrušiť, odstrániť alebo inak upraviť toto vyhlásenie v celom rozsahu alebo v akejkoľvek jeho časti. Zakaždým, keď vykonáme zmeny v tomto vyhlásení, upravíme dátum "Poslednej aktualizácie" na začiatku dokumentu. Podnikneme tiež primerané kroky, aby sme zabezpečili, že budete informovaní o všetkých podstatných aktualizáciách vrátane priameho oznámenia o takýchto zmenách a prípadne oznámení vykonaných prostredníctvom príslušných služieb. Ak nám poskytnete svoje osobné údaje alebo pristupujete a používate našu stránku po akejkoľvek zmene tohto vyhlásenia, predpokladáme, že ste bezvýhradne prijali a súhlasíte s vykonanými zmenami. Najnovšia verzia vyhlásenia bude k dispozícii na stránkach aj v aplikáciách a nahrádza všetky predchádzajúce verzie tohto vyhlásenia.

Voľba práva

Pokiaľ zákon nepovoľuje inak, toto vyhlásenie vrátane akýchkoľvek zmien a doplnení alebo dodatkov sa riadi zákonmi Spojených štátov amerických, štátu Georgia, bez ohľadu na kolíziu zákonov a výber právnych princípov, ktoré by si vyžadovali uplatňovanie zákonov iného štátu.

Arbitráž

Pokiaľ zákon nepovoľuje inak, používaním našich stránok bezvýhradne súhlasíte a zaväzujete sa, že (1) akýkoľvek nárok, kontroverzia alebo spor, či už na zmluvnom, občianskom alebo inom základe) vo vzťahu k spoločnosti Global Payments alebo jej materskej spoločnosti, dcérskym spoločnostiam alebo pridruženým spoločnostiam, ako aj vo vzťahu k jej členom, zástupcom, riaditelia a zamestnanci (všetky takéto osoby a subjekty ďalej spoločne len "globálne platobné subjekty") vyplývajúce zo služieb alebo v súvislosti so službami alebo pri určovaní rozsahu tejto arbitrážnej zmluvy budú výlučne, definitívne a záväzne riešené v rozhodcovskom konaní pred JAMS vedenom jedným rozhodcom podľa pravidiel JAMS; (2) táto arbitrážna zmluva sa uzatvára z dôvodu transakcie zahŕňajúcej medzištátny obchod a bude sa riadiť Federálnym zákonom o rozhodcovskom konaní ("FAA"), 9 U.S.C. §§ 1 až 16; (3) rozhodcovské konanie sa koná v Atlante, Georgia, USA; (4) rozhodcovský rozsudok musí byť v súlade s podmienkami tohto vyhlásenia a akýchkoľvek iných dohôd, na ktoré sa v ňom odkazuje a ktoré príslušný používateľ uzavrel v súvislosti so Službami; (5) rozhodca uplatňuje zákony štátu Georgia v súlade s FAA a platnými zákonnými lehotami a rešpektuje právo odmietnuť predloženie dokumentov a zachovávať dôvernosť v súlade so zákonom; (6) nebude existovať žiadna právomoc rozhodovať o nárokoch na základe skupinovej žaloby alebo žaloby prostredníctvom splnomocnenca, môže sa rozhodovať iba o vašich individuálnych nárokoch alebo individuálnych nárokoch subjektov Global Payments; rozhodca nemá právomoc konsolidovať alebo zlučovať pohľadávky iných osôb alebo strán v podobnej situácii; (7) rozhodca nemá právo uložiť vám ani žiadnemu subjektu Global Payments žiadne represívne škody; (8) V prípade, že administratívne poplatky a preddavky, ktoré musia byť zaplatené na začatie rozhodcovského konania proti akémukoľvek subjektu Global Payments, presiahnu 125 USD a vy nie ste schopní (alebo povinní podľa pravidiel JAMS) zaplatiť akékoľvek poplatky alebo zálohy presahujúce túto sumu, spoločnosť Global Payments súhlasí s tým, že ich zaplatí alebo pokryje vo vašom mene, s výhradou konečného rozhodnutia rozhodcu. Ak ste ďalej schopní preukázať, že náklady na rozhodcovské konanie sú príliš vysoké v porovnaní s nákladmi na súdne spory, spoločnosť Global Payments zaplatí takú časť vašich registračných a súdnych poplatkov v súvislosti s rozhodcovským konaním, ktorú rozhodca považuje za potrebnú na to, aby sa zabránilo príliš vysokým poplatkom za rozhodcovské konanie, a tým sa bránilo rozhodcovskému konaniu; a (9) ak sa zistí, že ktorákoľvek časť tohto rozhodcovského ustanovenia, s výnimkou vyššie uvedeného odseku 6, je neplatná, nevymáhateľná alebo nezákonná, alebo inak nezlučiteľná s pravidlami JAMS, zvyšok tohto rozhodcovského ustanovenia zostáva v platnosti a vykladá sa v súlade s jeho podmienkami, ako keby neplatná, nevymáhateľná, nezákonná alebo konfliktná časť v ňom nikdy nebola obsiahnutá. Ak sa však zistí, že odsek (6) je neplatný, nevymáhateľný alebo nezákonný, toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní sa stane neplatným v celom rozsahu a vy ani spoločnosť Global Payments nebudete oprávnení riešiť žiadny spor rozhodcovským konaním. Viac informácií o JAMS a jeho pravidlách nájdete na www.jamsadr.com webovej stránke.

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia alebo ak si želáte uplatniť svoje práva opísané v tomto vyhlásení, môžete nám predložiť svoju žiadosť vyplnením tohto formulára [LM1]  alebo kontaktovaním nás na adrese:

3550 Lenox rd, Suite 3000 Atlanta, GA 30326
privacy@globalpay.com 800-367-2638

Aby sme vyhoveli vašej žiadosti o prístup alebo vymazanie, potrebujeme, aby ste nám poskytli dostatočné informácie na overenie vašej totožnosti. Môžeme vás napríklad požiadať o informácie týkajúce sa vášho účtu, ktoré zahŕňajú vaše kontaktné údaje alebo iné identifikačné údaje. Ak vymenujete splnomocneného zástupcu, ktorý bude vo vašom mene uplatňovať nároky týkajúce sa vašich práv, môžeme požadovať presvedčivý dôkaz o jeho splnomocnení, ako aj overenie vašej totožnosti priamo vami.

Informácie špecifické pre daný región

Používatelia z nasledujúcich regiónov a krajín by si mali prečítať nasledujúce odseky, ktoré obsahujú ďalšie informácie o niektorých špecifikách zákonov a predpisov o ochrane osobných údajov existujúcich v týchto regiónoch. V prípade rozporu medzi vyššie uvedenými informáciami a nasledujúcimi odsekmi majú vo vzťahu k príslušným regiónom a krajinám prednosť nasledujúce odseky.

Používatelia v Európskom hospodárskom priestore

Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP"), ktoré nemusia mať zákony o ochrane údajov porovnateľné so zákonmi v EHP. To zahŕňa údaje prenášané medzi spoločnosťou Global Payments a jej pridruženými spoločnosťami na rôznych miestach po celom svete alebo tretími stranami, ako je opísané v odsekoch vyššie. Príslušné orgány spoločnosti Global Payments prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Európska únia: Identifikácia prevádzkovateľa údajov

Príslušná dcérska spoločnosť Global Payments pôsobiaca vo vašej krajine je zodpovedná podľa platných zákonov o ochrane údajov v rozsahu, v akom používa vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Ak spoločnosť Global Payments Inc., alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností používa vaše osobné údaje na svoje vlastné účely, napríklad na poskytovanie služieb spracovania platieb, takýto subjekt môže byť tiež zodpovedný v súlade s platnými zákonmi, ktoré sa naň vzťahujú. Nižšie je uvedený prehľad dcérskych spoločností Global Payments pôsobiacich v každej krajine Európskej únie, ktoré sú zodpovedné za spracovanie vašich osobných údajov zhromaždených prostredníctvom našich stránok. Naše dcérske spoločnosti v Európskej únii môžete kontaktovať, ak potrebujete ďalšie informácie o tretích stranách, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, ako aj právny základ pre spracovanie údajov a konkrétne informácie o výkone vašich práv ako dotknutých osôb v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Zem Dcérska spoločnosť
Česká republika Global Payments Europe, s.r.o.
Česká republika Global Payments s.r.o.
Maďarsko Global Payments Europe, s.r.o. Magyarorszagi Fioktelepe
Slovensko Global Payments s.r.o., organizačná zložka
Rakúsko  Global Payments s.r.o. Zweigniederlassung Österreich
Rumunsko Global Payments s.r.o. Praga Sucursala București
Írsko  Zaplaťte a nakupujte s ručením obmedzeným
Malta Globálne platby s ručením obmedzeným
Španielsko Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L.
Španielsko Podpora EPG España
Veľká Británia GPUK LLP(1)
Veľká Británia Bleep UK PLC

 

(1) Spoločnosť je registrovaná na Úrade komisára pre informácie Spojeného kráľovstva ako "spracovateľ údajov" pod identifikátorom Z1374314.

 

Austrália

Podľa zákona o ochrane osobných údajov z roku 1988 (Cth) (ďalej len "austrálsky zákon") máte právo (i) požiadať o prístup k svojim osobným údajom; (ii) požiadať o opravu svojich osobných údajov a (iii) podať nám sťažnosť za porušenie austrálskych ustanovení o ochrane osobných údajov (dodatok 1 austrálskeho zákona) alebo akýchkoľvek záväzných registrovaných zásad ochrany osobných údajov. Akékoľvek sťažnosti alebo žiadosti o prístup k osobným údajom alebo ich opravu budú riešené v súlade s našimi povinnosťami podľa tohto zákona. Všetky sťažnosti sa riešia seriózne a posudzujú ich príslušní pracovníci, aby sa všetky záležitosti vyriešili správne, včas a v súlade so zákonom.

Kalifornia

Ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov opísané vyššie tak, že nás kontaktujete ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v časti "Kontaktujte nás" tohto vyhlásenia.