Oznámenie

Pozorne si prečítajte nasledujúce zmluvné podmienky. Návštevou tejto webovej stránky a ktorejkoľvek jej časti súhlasíte s tým, že ste povinní dodržiavať nižšie uvedené zmluvné podmienky. Ak nesúhlasíte s podmienkami uvedenými nižšie, nepoužívajte túto stránku ani žiadnu jej časť.

Copyright©Global Payments Inc.

Práva duševného vlastníctva

Autorské práva na stránku, jej zobrazenie a informácie a materiály obsiahnuté na stránke, ako aj jej rozloženie, sú vlastníctvom spoločnosti Global Payments Inc., pokiaľ nie je uvedené inak. Ochranné známky, logá a servisné značky zobrazené na tejto webovej stránke sú majetkom spoločnosti Global Payments, jej pridružených spoločností, dcérskych spoločností a ďalších strán. Nič na tejto stránke sa nesmie vykladať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akejkoľvek ochrannej známky, loga alebo servisnej značky, na ktorú sa odkazuje na tejto stránke, bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka takejto značky alebo značky. Všetky informácie a obsah, vrátane akýchkoľvek softvérových programov dostupných na tejto stránke, sú chránené autorskými právami. Používateľom tejto stránky je zakázané upravovať akékoľvek informácie a obsah obsiahnutý na stránke, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, publikovať, predávať, licencovať, vytvárať odvodené diela alebo ich inak používať na komerčné, verejné a iné neoprávnené účely.

Použitie informácií a materiálov

Informácie a materiály obsiahnuté na tejto stránke a podmienky používania uvedené nižšie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Je prísne zakázané používať webovú stránku a systémy Global Payments neoprávneným spôsobom, vrátane, bez obmedzenia, neoprávneného prístupu k systémom Global Payments, zneužitia hesiel alebo zneužitia akýchkoľvek informácií zverejnených na stránke. Nie všetky produkty a služby sú dostupné vo všetkých geografických oblastiach. Dostupnosť konkrétnych produktov a služieb musí byť definitívne potvrdená spoločnosťou Global Payments alebo jej pridruženými spoločnosťami.

Odkazy

TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA MÔŽE OBSAHOVAŤ ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY KONTROLOVANÉ ALEBO PONÚKANÉ TRETÍMI STRANAMI, KTORÉ NIE SÚ PRIDRUŽENÝMI SPOLOČNOSŤAMI GLOBÁLNYCH PLATIEB. SPOLOČNOSŤ GLOBAL PAYMENTS SA TÝMTO ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI ZA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, MATERIÁLY, PRODUKTY ALEBO SLUŽBY ZVEREJNENÉ ALEBO PONÚKANÉ NA AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKE TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ GLOBAL PAYMENTS NEOVERUJE ANI NESCHVAĽUJE ŽIADNE INFORMÁCIE, ANI NESCHVAĽUJE ŽIADNE PRODUKTY ALEBO SLUŽBY PONÚKANÉ NA AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNKACH TRETÍCH STRÁN, ANI NIE JE SPOLOČNOSŤ GLOBAL PAYMENTS ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK NEDOSTATKY ALEBO PORUCHY PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB PONÚKANÝCH ALEBO PROPAGOVANÝCH NA AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNKACH TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ GLOBAL PAYMENTS NEZODPOVEDÁ ZA OBSAH ZVEREJNENÝ NA ŽIADNYCH TAKÝCHTO STRÁNKACH TRETÍCH STRÁN. TÁTO TRETIA STRANA MÔŽE MAŤ ZAVEDENÉ ZÁSADY OCHRANY INFORMÁCIÍ, KTORÉ SA LÍŠIA OD PRAVIDIEL GLOBÁLNYCH PLATIEB, A WEBOVÁ STRÁNKA TRETEJ STRANY MÔŽE BYŤ ZABEZPEČENÁ V MENŠOM ROZSAHU, AKO JE BEZPEČNOSŤ STRÁNKY GLOBAL PAYMENTS.

Záruka

INFORMÁCIE A MATERIÁLY OBSIAHNUTÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE, VRÁTANE TEXTOV, GRAFIKY, ODKAZOV ALEBO INÝCH POLOŽIEK, SÚ POSKYTOVANÉ TAK, AKO SÚ A V KTORÝCH SÚ K DISPOZÍCII. GLOBÁLNE PLATBY NEZARUČUJÚ SPRÁVNOSŤ, VHODNOSŤ ALEBO ÚPLNOSŤ TAKÝCHTO INFORMÁCIÍ A MATERIÁLOV A VÝSLOVNE SA ZRIEKAJÚ ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY ALEBO OPOMENUTIA V SÚVISLOSTI S TAKÝMITO INFORMÁCIAMI A MATERIÁLMI. V SÚVISLOSTI S INFORMÁCIAMI A MATERIÁLMI DOSTUPNÝMI NA TEJTO STRÁNKE SA NEPOSKYTUJE ŽIADNA ZÁRUKA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ IMPLICITNÁ, VÝSLOVNÁ ALEBO ZÁKONNÁ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, ZÁRUKY, ŽE NEDOŠLO A NEDÔJDE K PORUŠENIU PRÁV TRETÍCH STRÁN ALEBO VLASTNÍCKYCH PRÁV, ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPRÍTOMNOSTI POČÍTAČOVÝCH VÍRUSOV. SPOLOČNOSŤ GLOBAL PAYMENTS NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO OPOMENUTIA V OBSAHU OBSIAHNUTOM NA TEJTO STRÁNKE. NEMALI BY STE KONAŤ ANI SA SPOLIEHAŤ NA INFORMÁCIE ALEBO MATERIÁLY POSKYTNUTÉ NA TEJTO STRÁNKE, NAJMÄ V SÚVISLOSTI S PRIJÍMANÍM INVESTIČNÝCH ROZHODNUTÍ. PRESNOSŤ VŠETKÝCH TAKÝCHTO INFORMÁCIÍ A MATERIÁLOV SI MUSÍTE OVERIŤ SAMI PRED PODNIKNUTÍM AKÝCHKOĽVEK KROKOV, SPOLIEHANÍM SA NA TAKÉTO INFORMÁCIE ALEBO MATERIÁLY ALEBO PRED PRIJATÍM AKÝCHKOĽVEK INVESTIČNÝCH ROZHODNUTÍ V SÚVISLOSTI S TAKÝMITO INFORMÁCIAMI ALEBO MATERIÁLMI.

Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ GLOBÁLNE PLATBY ZODPOVEDNÉ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH, ŠPECIÁLNYCH, NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, STRÁT ALEBO VÝDAVKOV VYPLÝVAJÚCICH Z ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU ALEBO AKOUKOĽVEK PREPOJENOU STRÁNKOU, POUŽÍVANÍM TAKÝCHTO STRÁNOK ALEBO PREPOJENÝCH STRÁNOK, NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ AKÚKOĽVEK STRÁNKU ALEBO AKÝMKOĽVEK ZLYHANÍM ALEBO VÝKONOM, CHYBA, OPOMENUTIE, PRERUŠENIE, CHYBA, ONESKORENIE PREVÁDZKY ALEBO PRENOSU, POČÍTAČOVÝ VÍRUS ALEBO ZLYHANIE LINKY ALEBO SYSTÉMU, AJ KEĎ SÚ GLOBÁLNE PLATBY ALEBO ICH ZÁSTUPCOVIA UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÉHOTO POŠKODENIA, STRATY ALEBO VÝDAVKOV.

Výhľadové informácie

Niektoré informácie na tejto webovej stránke môžu obsahovať vyhlásenia vrátane očakávaní do budúcnosti, ako je opísané v ustanoveniach o vyhliadkach zákona o reforme súdnych sporov v oblasti cenných papierov z roku 1995. Tieto výhľadové vyhlásenia sú spojené s rizikami a neistotami, ako je dopyt po produktoch, očakávania trhu a zákazníkov, vplyv hospodárskych podmienok, hospodárska súťaž, tvorba cien, ťažkosti s vývojom produktov, menové riziká, kapitálové náklady, certifikácia združeniami kreditných kariet, schopnosť vykonávať a prepájať akvizície a iné riziká, ktoré sú podrobne uvedené v dokumentoch a vyhláseniach; predložená spoločnosťou Komisii pre cenné papiere a burzy USA, vrátane najaktuálnejších formulárov 10-Q alebo formulára 10K. Spoločnosť Global Payments nepreberá žiadnu zodpovednosť za prepracovanie akýchkoľvek takýchto vyhlásení alebo dokumentov tak, aby odrážali budúce okolnosti alebo výskyt neočakávaných udalostí.

Poskytnuté informácie

Všetky informácie poskytnuté spoločnosti Global Payments prostredníctvom tejto webovej stránky sa považujú za vlastníctvo spoločnosti Global Payments a zostávajú majetkom spoločnosti. Spoločnosť Global Payments môže na akýkoľvek účel použiť akékoľvek nápady, návrhy, know-how alebo techniky obsiahnuté v informáciách poskytnutých spoločnosti Global Payments návštevníkom tejto webovej stránky prostredníctvom tejto webovej stránky. Spoločnosť Global Payments nepodlieha žiadnym povinnostiam zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s poskytnutými informáciami, s výnimkou prípadov, keď sa tak dohodne so subjektom Global Payments, ktorý nadviazal priamy vzťah so zákazníkom, alebo ak je to výslovne dohodnuté inak, alebo ak zákon vyžaduje inak. Nič, čo je uvedené v tomto odseku, sa nesmie vykladať ako obmedzenie alebo zmiernenie zodpovednosti a povinností spoločnosti Global Payments voči zákazníkom v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Global Payments.

Dostupnosť

Táto webová stránka nesmie byť distribuovaná alebo používaná žiadnou osobou alebo subjektom v žiadnej jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo používanie bolo v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi.

Dodatočné podmienky

Niektoré časti alebo časti tejto webovej stránky môžu obsahovať samostatné podmienky, ktoré presahujú rozsah týchto podmienok. V prípade nezrovnalostí sa tieto oddiely alebo časti riadia dodatočnými podmienkami.

Zmeny podmienok

Spoločnosť Global Payments si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Predpokladá sa, že používatelia tejto webovej stránky sú si vedomí akýchkoľvek zmien týchto podmienok a sú týmito zmenami viazaní. Súhlasíte s pravidelným čítaním týchto zmluvných podmienok a opakovanou návštevou alebo používaním tejto webovej stránky dávate najavo, že súhlasíte s akýmikoľvek zmenami.

Rozhodné právo

Vaše používanie tejto webovej stránky sa riadi všetkými platnými federálnymi zákonmi Spojených štátov amerických a zákonmi štátu Georgia. Používatelia tejto webovej stránky týmto udeľujú výhradnú jurisdikciu súdov, tribunálov, orgánov a iných organizácií zapojených do riešenia sporov v Atlante, Georgia v súvislosti so všetkými spormi vyplývajúcimi z alebo súvisiacimi s touto webovou stránkou alebo týmito zmluvnými podmienkami, (b) v ktorých táto stránka alebo podmienka predstavuje skutočnosť, alebo (c) v ktorých sa odkazy na túto webovú stránku alebo na tieto obchodné podmienky objavujú v súboroch týkajúcich sa takýchto sporov.

Všeobecné podmienky

Táto webová stránka nesmie byť použitá a) akýmkoľvek spôsobom, ktorý plne nerešpektuje všetky ustanovenia týchto zmluvných podmienok a b) v jurisdikcii, v ktorej by používanie tejto stránky mohlo porušovať akékoľvek právne požiadavky. Tieto zmluvné podmienky a používanie tejto webovej stránky nevytvárajú žiadny spoločný podnik, spoločnosť, pracovnoprávny vzťah alebo sprostredkovateľský vzťah z vašej strany.

Tieto podmienky predstavujú celú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Global Payments v súvislosti s touto webovou stránkou a nahrádzajú všetku predchádzajúcu alebo súčasnú komunikáciu a návrhy, či už elektronické, ústne alebo iné, medzi vami a globálnymi platbami týkajúcimi sa stránky, ak existujú. Akékoľvek zmeny týchto podmienok sú účinné iba vtedy, ak ich výslovne schváli úradník pre globálne platby. Akékoľvek vzdanie sa práva na odškodnenie v prípade porušenia týchto podmienok sa nepovažuje za vzdanie sa práva na odškodnenie v prípade možného budúceho porušenia týchto podmienok.

Spojte sa s nami

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, môžete nás kontaktovať na adrese:request.info@globalpay.com.