Prohlášení o ochraně informací

Účinné od 16. prosince 2021

V Global Payments jsme si vědomi vašich obav o ztrátu soukromí. Toto prohlášení o ochraně soukromí na webových stránkách (dále jen „Prohlášení“) se týká sběru osobních údajů, standardů informační bezpečnosti a ochrany soukromí vztahujících se na všechny uživatele našich webových stránek, fór a blogů (dále jen „Stránky“) a mobilních aplikací (dále jen „Aplikace“) v souvislosti s naší obchodní činností. Pro účely tohoto Prohlášení výrazy „Global Payments“, „naše společnost“, zájmena „my“ a „nás“ označují s ohledem na kontext společnost Global Payments Inc. a její dceřiné a přidružené společnosti. Naše opatření na ochranu soukromí se liší podle druhu poskytovaných služeb a v závislosti na specifických požadavcích konkrétních zemí, v nichž působíme. Pro některé služby a produkty, u nichž je to vyžadováno, poskytujeme před sběrem vašich osobních údajů doplňková prohlášení o ochraně soukromí. Toto Prohlášení si, prosím, pečlivě přečtěte. Budete-li mít jakékoli dotazy, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese privacy@globalpay.com nebo způsobem uvedeným níže v sekci „Kontaktujte nás“.

Společnost Global Payments je poskytovatelem platebních produktů a služeb pro obchodní i neobchodní subjekty. Mezi tyto produkty a služby patří zpracování karetních transakcí, inkaso šeků, hotovostní služby, správa a podpora platebních terminálů, vedení obchodních účtů a peněžní převody. V rámci našich činností spočívajících ve zpracování plateb běžně shromažďujeme a uchováváme osobní údaje o našich zákaznících a třetích stranách, s nimiž naši zákazníci obchodují. Informace o poskytování, převodech a dalším zpracování osobních údajů, k němuž dochází v rámci našich činností spočívajících ve zpracování plateb, jsou uvedeny v dokumentaci, která je našim zákazníkům poskytována v okamžiku nebo před okamžikem navázání vztahu s naší společností, a nejsou součástí tohoto Prohlášení, neboť to se vztahuje pouze na údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich Stránek. Kliknutím na kterýkoli z níže uvedených odkazů přejdete do příslušné sekce:

Shromažďované osobní údaje

Prostřednictvím našich Stránek, případně na základě vašeho souhlasu, je-li vyžadován zákonem, jsme oprávněni shromažďovat následující osobní údaje, které jsou relevantní a které nám dobrovolně poskytujete:

 • identifikátory jako jméno a kontaktní údaje, což zahrnuje telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu;
 • informace chráněné před narušením bezpečnosti, jako je vaše uživatelské jméno a heslo, pomocí kterých se přihlašujete na Stránky (viz „Přihlašovací údaje a vaše zodpovědnost“ níže);
 • obchodní informace, což zahrnuje informace o vašem podnikání a vašich preferencích týkajících se produktů a souvisejících služeb, o které máte zájem (viz „Nastavení preferencí“ níže);
 • internetová/elektronická aktivita, což zahrnuje informace získané pomocí cookies a dalších sledovacích technologií, např. o poloze, identifikátoru přístroje, způsobu užití a historii používání;
 • poloha;
 • vámi poskytnuté informace, např. když oznámíte problém s našimi Stránkami; a
 • záznamy o korespondenci, kterou s vámi vedeme.

Zdroje osobních údajů

Informace, které nám poskytujete: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytujete vy sami, když si u nás zřizujete účet, využíváte naše služby nebo s námi komunikujete. Například pokud si u nás zřídíte online účet, jsme oprávněni požadovat vaše jméno, kontaktní údaje a údaje o vašem podnikání. Osobní údaje o své osobě nám poskytujete dobrovolně a vždy máte možnost nám některé údaje neposkytnout, v takovém případě se však může stát, že nebudete moci využívat některé naše služby.

Informace získané od třetích stran: Při poskytování našich služeb můžeme získávat informace o vaší osobě od třetích stran. Může se jednat například o osobní údaje, jako je vaše jméno a kontaktní údaje, získané od vašich doporučujících partnerů či jiných třetích stran, abychom vás mohli kontaktovat ohledně služeb, které poskytujeme. Od třetích subjektů můžeme také dostávat informace týkající se vašeho podnikání, což nám umožňuje doplnit si naše zákaznické záznamy o informace o vaší společnosti a o profesní údaje.

Informace získané technologickými prostředky: Kdykoli navštívíte naše Stránky či Aplikace nebo reagujete na námi zaslaný e-mail, můžeme automaticky shromažďovat informace, jako je identifikátor vašeho účtu či zařízení a údaje o způsobech užití, např. o vámi navštívených stránkách, o odkazech, na které kliknete, o druhu obsahu, s nímž interagujete, o četnosti a trvání vašich aktivit a další informace o způsobu, jakým naše služby využíváte. Máte však možnost vyjádřit své preference ohledně určitých způsobů shromažďování údajů technologickými prostředky u některých našich služeb (více v sekci „Cookies a další sledovací technologie“). Na Stránkách a v Aplikacích můžeme shromažďovat údaje o vaší geografické poloze, abychom vám mohli zpřístupnit služby specifické pro danou lokalitu.

Jak používáme shromažďované osobní údaje

Na základě vašeho souhlasu, je-li vyžadován zákonem, jsme oprávněni využívat vaše osobní údaje pro následující obchodní a komerční účely:

 • abychom vám mohli poskytovat služby;
 • abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s dotazem, který jste nám zaslali, nebo abychom vyhověli vaší žádosti, např. žádosti o informace o našich produktech a službách;
 • abychom vylepšili a personalizovali užívání Stránek;
 • abychom vylepšovali naše stávající produkty a služby a vyvíjeli nové;
 • pro účely interní evidence a administrativy;
 • pro kontrolní účely související s aktuální interakcí se spotřebitelem a souběžnými transakcemi, což zahrnuje mimo jiné počítání zobrazování reklamy u jednotlivých návštěvníků, ověřování pozice a kvality zobrazování reklamy, kontrolu dodržování zákonů a dalších předpisů;
 • pro účely související s odhalováním bezpečnostních incidentů, ochranou proti škodlivé, klamné, podvodné nebo nezákonné činnosti a soudním stíháním osob zodpovědných za takové činnosti;
 • pro účely interního výzkumu pro potřeby technologického vývoje a prezentace;
 • pro ověření nebo udržení kvality či bezpečnosti našich produktů a služeb a pro jejich vylepšování, aktualizaci nebo rozšíření;
 • abychom vás mohli kontaktovat e-mailem a zasílat vám newslettre nebo jiné aktualizace, sdělení či publikace, pokud jste se k této službě přihlásili;
 • pro účely přímého marketingu na základě vašeho souhlasu, je-li vyžadován zákonem (viz „Nastavení preferencí“ níže);
 • podle potřeby pro zřízení a správu vašeho přihlašování a používání přihlašovacího zařízení dostupného na Stránkách; a
 • pro zajištění souladu s příslušnými zákony a předpisy, případně pro jiné účely požadované či povolené příslušnými zákony a/nebo předpisy.

Jak sdílíme shromažďované osobní údaje

Není-li stanoveno jinak, můžeme kterékoli z výše uvedených kategorií vašich osobních údajů sdílet způsobem a pro účely uvedené níže:

 • s přidruženými subjekty společnosti Global Payments v případech, kdy je sdílení nezbytné pro poskytování služeb nebo pro naše podnikání (viz „Náš vztah s přidruženými společnostmi“ níže);
 • s poskytovateli služeb, jejichž systémy, aplikace, produkty nebo služby nám pomáhají poskytovat naše vlastní služby. Například sdílíme osobní údaje s poskytovateli IT služeb, kteří spravují naše kancelářské systémy a naše Stránky a Aplikace. Tito poskytovatelé služeb jsou vázáni mlčenlivostí a vázáni povinností využívat jakékoli osobní údaje, které s nimi sdílíme nebo které pro nás shromažďují, pouze pro účely poskytování sjednané služby naší společnosti;
 • v případě, že jste byli společnosti Global Payments v souvislosti se službami doporučeni partnerem, mohou být údaje sdíleny s tímto doporučujícím partnerem. Například pokud jste byli společnosti Global Payments doporučeni nezávislou organizací, můžeme informace sdílet s doporučujícím partnerem v souladu s podmínkami našeho obchodního vztahu s vámi a s tímto partnerem, v souladu s příslušným prohlášením o ochraně osobních údajů, poskytnutým vám kteroukoliv stranou v okamžiku shromažďování vašich osobních údajů;
 • můžeme sdílet identifikátory s poskytovateli logistických služeb pro účely doručování zásilek jednotlivcům;
 • můžeme sdílet informace o vaší elektronické/internetové aktivitě (viz „Cookies a další sledovací technologie“ níže) s poskytovateli reklamy a analytických služeb, abychom mohli měřit dopad našich reklamních kampaní a měli lepší přehled o způsobu, jakým jednotliví uživatelé využívají naše Stránky a Aplikace;
 • s třetími stranami, jimž máme na základě vašeho příkazu poskytovat určené kategorie vašich osobních údajů.

Společnost Global Payments je dále oprávněna údaje týkající se vaší osoby poskytnout, jestliže se domnívá, že takové poskytnutí je nezbytné pro zajištění souladu se zákony nebo v reakci na zákonnou žádost a právní úkon, pro vymáhání našich smluv, předpisů a podmínek použití a k ochraně nebo obhajobě práv, bezpečí či majetku společnosti Global Payments, uživatelů služeb nebo jakékoli jiné osoby.

Dále jsme oprávněni osobní údaje sdílet na základě příslušných zákonných požadavků v souvislosti s fúzí, financováním, akvizicí, úpadkem, likvidací, transakcí nebo řízením týkajícím se prodeje, převodu, odprodeje části nebo celého majetku jiné společnosti nebo s poskytnutím informací o takovém majetku.

Vaše osobní údaje neprodáme žádné třetí straně, pokud nebude v konkrétním sdělení uvedeno jinak a pokud k tomu nedáte souhlas, je-li vyžadován zákonem.

Náš vztah s přidruženými společnostmi (včetně sdílení a přeshraničních převodů)

Na základě vašeho souhlasu, je-li vyžadován zákonem, můžeme jmenovat některou přidruženou společnost zpracovatelem osobních údajů v pozici poskytovatele služby. Ve většině případů poneseme i nadále odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů ve smyslu příslušných zákonů o ochraně údajů.

Protože naše přidružené společnosti se nacházejí v různých zemích světa, vaše osobní údaje mohou být přenášeny do Spojených států nebo do jiných zemí mimo zemi vašeho pobytu a tamtéž uloženy, což může být upraveno jinými předpisy o ochraně údajů, než jaké platí v zemi vašeho pobytu.

Přijímáme náležitá opatření k tomu, abychom zajistili, že takový přenos osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušným zákonem, že při něm bude důsledně chráněno vaše právo na soukromí a vaše zájmy a že přenos bude omezen pouze na ty země, o nichž je známo, že poskytují přiměřenou úroveň právní ochrany nebo že uplatňují alternativní přiměřená opatření k ochraně vašeho soukromí.

Nastavení vašich preferencí

Na základě vašeho souhlasu, je-li vyžadován zákonem, můžeme využívat vaše osobní údaje pro účely přímého poskytování marketingových informací o produktech a službách naší společnosti i našich přidružených společností na různých místech světa a třetích stran. Přímý marketing provádíme e-mailem, telefonicky, poštou, pomocí SMS, případně jinými relevantními metodami. Dále můžeme poskytovat přímé marketingové informace a dovolit jiným stranám, aby tak činily, pokud nám to umožňují příslušné smlouvy s našimi zákazníky.

Také přijmeme opatření, která zajistí, že jakýkoliv přímý marketing přicházející od nás elektronickými prostředky vám bude umožňovat snadné ukončení zasílání dalších sdělení v souladu s příslušnými zákony. Například v případě emailů vám můžeme poskytnout odkaz na „odhlášení“ nebo emailovou adresu, na kterou můžete zaslat svůj požadavek na odhlášení. Pokud budeme navíc v souladu s příslušnými zákony pro zasílání přímého marketingu potřebovat váš souhlas, pokud nám takový souhlas dáte, budete mít možnost své rozhodnutí kdykoliv změnit.

Vaše zákonná práva

Až na určité výjimky a v některých případech v závislosti na konkrétním zpracování mohou mít někteří uživatelé, což zahrnuje občany Evropské unie a občany státu Kalifornie, určitá práva ve vztahu ke svým osobním údajům. Jedná se o tato práva:

Práva občanů EU

Co to znamená?

Právo být informován

Máte právo na jasné a srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje. Proto vám poskytujeme toto Prohlášení, přičemž podle potřeby nebo podle požadavků zákona vám můžeme poskytnout jiné formy prohlášení vrámci služeb.

Právo na přístup kosobním údajům

Máte právo na přístup kúdajům o vaší osobě, které uchováváme, a na kopii těchto údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za některých okolností máte právo získat osobní údaje, které od nás požadujete, ve formátu, který je uživatelsky přívětivý a vněmž budete moci své údaje předat jinému poskytovateli.

Právo na opravu

Máte právo na opravu nebo aktualizaci svých osobních údajů, pokud jsou zastaralé, nesprávné nebo neúplné.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Za některých okolností máte právo na výmaz nebo odstranění vašich osobních údajů.

Právo na omezení/pozastavení zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů zdůvodu oprávněného zájmu. Máte právo odvolat souhlas se zpracováváním, které probíhá na základě vašeho souhlasu (to zahrnuje i právo na ukončení přímého marketingu).

Právo na informace o přenosech údajů

Máte právo obdržet kopii dokumentů týkajících se bezpečnostních opatření, za kterých jsou vaše osobní údaje přenášeny mimo EU.

Právo podat stížnost kdozorčímu orgánu

Máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje a chráníme vaše soukromí.

 

Práva občanů Kalifornie

Co to znamená?

Právo na informace o shromažďování, poskytování a prodeji osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom vám poskytli informace o kategoriích osobních údajů, které jsme shromáždili, použili, poskytli nebo prodali během posledních 12 měsíců. Poskytujeme informace o kategoriích osobních údajů, které jsme shromáždili, o zdrojích, ze kterých jsme je získali, o účelech, pro které jsme je shromáždili, a o třetích stranách, se kterými tyto údaje můžeme sdílet.

Právo na ukončení prodeje osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje neprodávali třetím stranám.

Právo požadovat výmaz

Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz nebo odstranění vašich osobních údajů.

Právo na stejné služby a ceny („zákaz diskriminace“)

Vaše rozhodnutí uplatnit svá práva na ochranu soukromí nebude použito jako důvod k diskriminaci vaší osoby v souvislosti s nabízenými službami nebo cenami.

Anonymizace a agregace údajů

Na základě vašeho souhlasu, je-li vyžadován zákonem, můžeme provádět anonymizaci a agregaci vašich osobních údajů způsobem, který zajistí, že na jejich základě nebudete identifikováni a nebudete identifikovatelní, abychom takto anonymizované nebo agregované údaje mohli využívat například pro statistické analýzy a administrativu, včetně analýzy trendů, pro provádění pojistně-matematických analýz, pro úpravu produktů a služeb podle potřeb zákazníků a pro vyhodnocování rizik a analýz nákladů a poplatků v souvislosti s našimi produkty a službami. Anonymizovaná nebo agregovaná data můžeme sdílet s našimi globálními přidruženými společnostmi a s dalšími třetími stranami. Toto Prohlášení neomezuje možnost společnosti Global Payments využívat nebo sdílet jakékoli neosobní, souhrnné, odvozené, anonymizované nebo agregované informace.

Jak zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů a jak s nimi nakládáme

Zavedli jsme administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které nám poskytujete, před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, změnou, přístupem, zveřejněním nebo použitím. Jakékoli podezření na pokus o prolomení našich opatření a procesů nebo neoprávněný úkon jakéhokoli druhu týkající se našich informačních systémů se považuje za potenciální trestný čin. Podezření na pokus o přístup k našim systémům nebo o jejich využití způsobem, který je v rozporu s našimi právními předpisy nebo bezpečnostními kontrolami, může být hlášen příslušným úřadům.

Mějte, prosím, na paměti, že komunikace prostřednictvím internetu, např. e-mailem, není bezpečná. Naší snahou je zajistit bezpečnost veškerých důvěrných informací a osobních údajů, které jsou nám poskytnuty, v souladu s našimi povinnostmi ve smyslu příslušných zákonů a předpisů. Nicméně jako žádný provozovatel webových stránek nemůžeme ani my zaručit bezpečnost jakýchkoli dat přenášených přes internet. Ve chvíli, kdy již nebudeme vaše osobní údaje nadále potřebovat k poskytování Služeb, budou bezpečně odstraněny nebo anonymizovány způsobem, který znemožní vaši opětovnou identifikaci. V případech, kdy shromažďujeme nebo uchováváme vaše osobní údaje jménem našeho Zákazníka, může držení vašich osobních údajů podléhat podmínkám naší smlouvy s tímto Zákazníkem.

Cookies a další sledovací technologie

„Cookie“ je textový soubor, který se uloží do vašeho prohlížeče ve chvíli, kdy navštívíte nějakou webovou stránku. Jedinečné identifikátory zařízení, jako je IP adresa nebo číslo UDID, rozpoznávají počítač či jiné zařízení, přes které návštěvník přistupuje k internetu. Jedinečné identifikátory zařízení se používají samostatně a v kombinaci s cookies a dalšími sledovacími technologiemi za účelem „zapamatování“ počítačů či jiných zařízení využívaných pro přístup ke Stránkám a Aplikacím.

Používání cookies a dalších sledovacích technologií nám umožňuje pamatovat si nejrůznější informace o vaší návštěvě na stránkách, jako země, jazyk a další nastavení. Sledovací technologie nám poskytují přehled o tom, kdo si prohlédl jaké stránky, reklamy nebo námi zaslané e-maily, z čehož můžeme určit, jak často jsou určité stránky navštěvovány i relevanci a účinnost našich sdělení. Také nám pomáhají spravovat naše Stránky efektivněji, abyste při další návštěvě měli práci ještě snazší. Cookies a další sledovací technologie nám umožňují provádět nejrůznější další věci, jak je vysvětleno níže.

Cookies lze rozdělit podle trvání a zdroje:

Trvání. Stránky využívají „krátkodobé“ i „trvalé“ cookies. Krátkodobé (session) cookies jsou dočasné – jejich funkce je ukončena, jakmile zavřete prohlížeč nebo jiným způsobem ukončíte „aktivní“ prohlížení. Trvalé cookies si vás pamatují i při vašich příštích návštěvách. Trvalé cookies nejsou se zavřením prohlížeče smazány, naopak zůstávají uloženy na vašem počítači či jiném zařízení, dokud je sami nesmažete (viz níže „Jak smazat nebo blokovat Cookies“).

Zdroj. Cookies mohou pocházet od „první strany“ nebo „třetí strany“, což znamená, že jsou nastaveny buď společností TSYS či jejím jménem, nebo třetí stranou, která je provozovatelem jiných webových stránek. Příkladem cookies třetí strany mohou být některé prvky obsažené na našich Stránkách, jako jsou videa poskytovaná jinými společnostmi, které jsou schopny nastavit a přečíst svá vlastní cookies. Naše Stránky mohou využívat jak cookies první strany, tak i cookies třetí strany.

Cookies a sledovací technologie, které budeme případně využívat na Stránkách, spadají do těchto kategorií:

Nezbytná. Tato cookies jsou nezbytná pro fungování webových stránek a v našich systémech je nelze vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vámi prováděné úkony, například přihlašování nebo vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby tato cookies blokoval nebo vás na ně upozorňoval, jejich blokování však může snížit funkčnost Stránek.

Výkonová. Tato cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje provozu, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejvíce a nejméně oblíbené a jak se návštěvníci na našich webových stránkách pohybují. Veškeré informace, které tato cookies shromažďují, jsou agregované. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste naše webové stránky navštívili, a nebudeme schopni monitorovat jejich výkon.

Funkční. Tato cookies umožňují naší Stránce poskytovat lepší funkce a personalizaci. Mohou být nastavena námi nebo externími poskytovateli, jejichž služby jsme k našim stránkám přidali. Pokud tato cookies nepovolíte, některé z těchto služeb nemusí správně fungovat.

Cílená cookies. Tato cookies mohou být nastavena prostřednictvím našich Stránek našimi reklamními partnery. Mohou být takovými společnostmi používána k vytváření profilu vašich zájmů a k zobrazování relevantní reklamy na jiných webových stránkách. Vycházejí z jedinečné identifikace vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud tato cookies nepovolíte, bude se vám zobrazovat méně cílená reklama.

Jak smazat nebo blokovat Cookies a další sledovací technologie

Bude-li to technicky možné, povolíme na některých Stránkách nástroje, které vám umožní zvolit si nastavení pro cookies a další sledovací technologie. Zároveň máte možnost cookies kdykoli smazat nebo zablokovat změnou nastavení prohlížeče. Můžete buď kliknout na odkaz „Nápověda“ na nástrojové liště svého prohlížeče, kde se dozvíte jak postupovat, nebo si prostudujte příručku o správě souborů cookies vypracovanou úřadem Interactive Advertising Bureau, která je dostupná na adrese www.allaboutcookies.org. Pokud cookies smažete nebo zablokujete, může se stát, že některé prvky Stránek nebudou správně fungovat.

Externí odkazy

Společnost Global Payments může na své Stránky umisťovat odkazy na jiné webové stránky, které nemá pod svojí kontrolou. Nevyjadřujeme náš souhlas s obsahem umístěným na takových webových stránkách ani s produkty a službami na nich nabízenými a neposkytujeme žádné záruky jakéhokoli druhu ohledně takového obsahu, produktů či služeb. Nečiníme žádná prohlášení týkající se používání takových webových stránek. Berte, prosím, na vědomí, že neneseme odpovědnost za způsob, jakým provozovatelé takových webových stránek zajišťují ochranu soukromí. Našim uživatelům doporučujeme, aby si byli vědomi, kdy opouštějí naše Stránky, a aby si přečetli prohlášení o ochraně soukromí na každých webových stránkách, které shromažďují osobní údaje. Toto Prohlášení se vztahuje pouze na informace, které shromažďujeme my. Dříve než na jiné webové stránky vstoupíte a začnete je používat, měli byste si přečíst jakákoli další příslušná prohlášení o ochraně soukromí a používání cookies.

Děti

Naše Stránky nejsou určeny dětem. Nevyžadujeme a vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje o osobách mladších 18 let. Prosíme, nepoužívejte tyto webové stránky, pokud je vám méně než 18 let.

Změny a aktualizace

Vyhrazujeme si právo dle svého výhradního uvážení toto Prohlášení jako celek nebo jakoukoli jeho část kdykoli upravit, aktualizovat, rozšířit, zrušit, odstranit či jinak změnit. Při každé změně tohoto Prohlášení provedeme úpravu data „Poslední aktualizace“ uvedeného na začátku dokumentu. Zároveň učiníme přiměřené kroky k tomu, abyste byli seznámeni se všemi podstatnými aktualizacemi, a to i formou přímých upozornění na takové změny, případně oznámení učiněných prostřednictvím příslušných služeb. Jestliže nám poskytnete své osobní údaje nebo vstoupíte na naše Stránky a budete je používat po případné změně tohoto Prohlášení, předpokládáme, že jste provedené změny bezvýhradně přijali a souhlasíte s nimi. Nejnovější verze Prohlášení bude dostupná na Stránkách i v Aplikacích a nahrazuje veškeré předchozí verze tohoto Prohlášení.

Volba práva

S výjimkou případů, kdy to vylučuje zákon, platí, že toto Prohlášení, včetně všech případných změn a dodatků, se řídí právem USA, státu Georgie, bez přihlédnutí ke kolizním normám a principům volby práva, které by vyžadovaly použití zákonů jiného státu.

Rozhodčí řízení

S výjimkou případů, kdy to vylučuje zákon, platí, že užíváním našich Stránek bezvýhradně souhlasíte a zavazujete se, že (1) jakýkoli případný nárok, neshoda nebo spor (ať již na smluvním, občanskoprávním či jiném základě) ve vztahu ke společnosti Global Payments nebo její mateřské společnosti, jejím dceřiným či přidruženým společnostem, jakož i ve vztahu k jejich členům, představitelům, ředitelům a zaměstnancům (všechny takové osoby a subjekty dále označovány souhrnně jako „subjekty společnosti Global Payments“), který vznikne na základě služeb nebo v souvislosti s nimi nebo při určování rozsahu působnosti této dohody o rozhodčím řízení, bude výhradně, s konečnou platností a závazně řešen v rozhodčím řízení před organizací JAMS vedeném jedním rozhodcem podle pravidel organizace JAMS; (2) tato dohoda o rozhodčím řízení se sjednává z důvodu transakce zahrnující mezistátní obchod a bude se řídit federálním rozhodčím zákonem („FAA“), 9 U.S.C. §§ 1-16; (3) rozhodčí řízení se bude konat v Atlantě, stát Georgia, USA; (4) rozhodčí nález musí být v souladu s podmínkami tohoto Prohlášení a jakýchkoli případných dalších smluv, na které se zde odkazuje a které příslušný uživatel uzavřel ve spojitosti se službami; (5) rozhodce bude uplatňovat zákony státu Georgie ve shodě se zákonem FAA a příslušnými zákonnými lhůtami a bude respektovat právo odmítnout předložení dokumentů a zachovat mlčenlivost v souladu se zákonem; (6) nebude existovat žádný orgán, který by rozhodoval nároky na základě hromadné žaloby nebo žaloby v zastoupení, rozhodovány mohou být pouze vaše individuální nároky nebo individuální nároky subjektů společnosti Global Payments; rozhodce není oprávněn konsolidovat nebo slučovat nároky dalších osob nebo stran nacházejících se v podobné situaci; (7) rozhodce nebude mít právo uložit vám nebo jakémukoliv subjektu společnosti Global Payments žádnou sankční náhradu škody; (8) v případě, že správní poplatky a zálohy, které musí být zaplaceny za účelem zahájení rozhodčího řízení proti jakémukoliv subjektu společnosti Global Payments, překročí částku 125 USD a vy nebudete schopni (nebo podle pravidel organizace JAMS povinni) uhradit jakékoli poplatky nebo zálohy překračující tuto částku, společnost Global Payments se zavazuje je uhradit nebo pokrýt vaším jménem v závislosti na konečném rozhodnutí rozhodce. Budete-li dále schopni prokázat, že náklady na rozhodčí řízení budou ve srovnání s náklady na soudní spor příliš vysoké, zaplatí společnost Global Payments takovou část vašich registračních a soudních poplatků v souvislosti s rozhodčím řízením, jakou bude rozhodce považovat za nezbytnou, aby zabránil tomu, aby poplatky rozhodčího řízení byly příliš vysoké a tím rozhodčí řízení znemožňující; a (9) pokud bude kterákoli část tohoto ustanovení o rozhodčím řízení s výjimkou výše uvedeného odstavce (6) shledána neplatnou, nevymahatelnou či nezákonnou, případně jinak v rozporu s pravidly organizace JAMS, zůstane zbývající část tohoto ustanovení o rozhodčím řízení v platnosti a bude vykládána v souladu s jeho podmínkami, jakoby v něm ona neplatná, nevymahatelná, nezákonná nebo rozporná část nebyla nikdy obsažena. Bude-li však shledán neplatným, nevymahatelným či nezákonným odstavec (6), stane se toto ustanovení o rozhodčím řízení neplatným jako celek, přičemž vy ani společnost Global Payments nebudete oprávněni řešit jakýkoliv spor rozhodčím řízením. Více informací o organizaci JAMS a jejích pravidlech naleznete na webových stránkách www.jamsadr.com.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho Prohlášení nebo pokud si přejete uplatnit svá práva popsaná v tomto Prohlášení, můžete nám svůj požadavek předat vyplněním tohoto formuláře [LM1] nebo nás kontaktovat na:

Global Payments Inc. 3550 Lenox rd, Suite 3000 Atlanta, GA 30326 
privacy@globalpay.com 800-367-2638

Abychom mohli vyhovět vaší žádosti o přístup nebo výmaz, potřebujeme, abyste nám poskytli dostatek informací pro ověření vaší totožnosti. Například vás můžeme požádat o informace týkající se vašeho účtu, což zahrnuje i vaše kontaktní údaje či jiné identifikační údaje. Pokud ustanovíte oprávněného zástupce, aby vaším jménem vznášel požadavky týkající se vašich práv, můžeme požadovat přesvědčivý důkaz o jeho oprávnění a také ověření vaší totožnosti přímo vámi.

Specifické informace pro konkrétní regiony

Uživatelé z dále uvedených regionů a zemí by si měli přečíst následující odstavce, které obsahují dodatečné informace o některých specifikách zákonů a předpisů v oblasti ochrany soukromí existujících v daných regionech. V případě rozporu mezi informacemi uvedenými výše a následujícími odstavci mají ve vztahu k příslušným regionům a zemím přednost následující odstavce.

Uživatelé v Evropském hospodářském prostoru

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v zemích mimo Evropský hospodářský prostor („EHS“), které nemusí mít zavedeny zákony na ochranu osobních údajů srovnatelné se zákony v EHS. To se týká i dat přenášených mezi společností Global Payments a jejími přidruženými společnostmi na různých místech světa nebo třetími stranami, jak bylo popsáno v odstavcích uvedených výše. Příslušné subjekty společnosti Global Payments přijmou nezbytná opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů získaných prostřednictvím těchto webových stránek v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

Evropská unie: Identifikace správce údajů

Příslušná dceřiná společnost Global Payments působící ve vaší zemi nese odpovědnost podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů v míře, v jaké využívá vaše osobní údaje pro vlastní účely. Jestliže společnost Global Payments Inc. nebo kterákoli z jejích dceřiných společností využívá vaše osobní údaje pro vlastní účely, například aby vám poskytovala služby zpracování plateb, může i takový subjekt nést odpovědnost v souladu s příslušnými zákony, které se na něj vztahují. Níže je uveden přehled dceřiných společností Global Payments, které působí v jednotlivých zemích Evropské unie a které odpovídají za zpracování vašich osobních údajů získaných prostřednictvím našich Stránek. Na naše dceřiné společnosti v Evropské unii se můžete obracet, pokud požadujete bližší informace o třetích stranách, s nimiž vaše osobní údaje sdílíme, jakož i o právním základě pro zpracování údajů a konkrétní informace o uplatňování vašich práv jakožto subjektů údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Země Dceřiná společnost
Česká republika Global Payments Europe, s.r.o.
Česká republika Global Payments s.r.o.
Maďarsko Global Payments Europe, s.r.o. Magyarorszagi Fioktelepe
Slovensko Global Payments s.r.o., organizačná zložka
Rakousko  Global Payments s.r.o. Zweigniederlassung Österreich
Rumunsko Global Payments s.r.o. Praga Sucursala București
Irsko  Pay and Shop Limited
Malta Global Payments Limited
Španělsko Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L.
Španělsko EPG Support Espaňa
Spojené království GPUK LLP(1)
Spojené království Bleep UK PLC

 

(1) Společnost je registrovaná u Úřadu informačního komisaře Spojeného království jako „zpracovatel údajů“ pod identifikátorem Z1374314.

 

Austrálie

Podle zákona o ochraně soukromí z roku 1988 (Cth) („Australský zákon“) máte právo (i) požadovat přístup ke svým osobním údajům; (ii) požadovat opravu svých osobních údajů a (iii) podat na naši společnost stížnost pro porušení Australských ustanovení o ochraně soukromí (Dodatek 1 Australského zákona) nebo jakéhokoli závazného registrovaného předpisu o ochraně soukromí. Jakékoli stížnosti nebo žádosti o přístup k osobním údajům nebo jejich opravu budou řešeny v souladu s našimi povinnostmi dle tohoto zákona. Ke všem stížnostem se přistupuje vážně a jsou posuzovány příslušnými pracovníky s cílem vyřešit všechny záležitosti řádně a včas a v souladu se zákonem.

Kalifornie

Jste-li občanem státu Kalifornie, můžete svá výše popsaná práva na ochranu soukromí uplatnit tím, že nás budete kontaktovat kterýmkoliv způsobem uvedeným v sekci „Kontaktujte nás“ tohoto Prohlášení.