Notificare

Vă rugăm să citiți cu atenție următorii termeni și condiții. Vizitând acest site web și orice parte a acestuia, sunteți de acord că sunteți obligat să respectați termenii și condițiile stabilite mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile specificate mai jos, vă rugăm să nu utilizați acest site sau orice parte a acestuia.

CopyrightGlobalPayments©Inc Toate drepturile rezervate.

Drepturile de proprietate intelectuală

Drepturile de autor asupra Site-ului, afișarea acestuia și informațiile și materialele conținute pe Site, precum și aspectul acestuia, sunt deținute de Global Payments Inc., cu excepția cazului în care se prevede altfel. Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe acest site web sunt proprietatea Global Payments, a afiliaților săi, a filialelor și a altor părți. Nimic de pe acest site nu va fi interpretat ca acordând orice licență sau drept de a utiliza orice marcă comercială, logo-ul sau marca de serviciu la care se face referire pe acest site fără permisiunea prealabilă scrisă a proprietarului unei astfel de mărci sau mărci. Toate informațiile și conținutul, inclusiv orice programe software disponibile pe acest site, sunt protejate prin drepturi de autor. Utilizatorilor acestui site le este interzis să modifice orice informație și conținut conținut pe site, să copieze, să distribuie, să transmită, să afișeze, să publice, să vândă, să licențieze, să creeze lucrări derivate sau să le utilizeze în alt mod în scopuri comerciale, publice și în alte scopuri neautorizate.

Utilizarea informațiilor și materialelor

Informațiile și materialele conținute pe acest site și termenii de utilizare stabiliți mai jos pot fi modificate fără notificare prealabilă. Este strict interzisă utilizarea site-ului și a sistemelor Global Payments într-un mod neautorizat, inclusiv, dar fără a se limita la, accesul neautorizat la sistemele Global Payments, utilizarea necorespunzătoare a parolelor sau utilizarea necorespunzătoare a oricăror informații postate pe Site. Nu toate produsele și serviciile sunt disponibile în toate zonele geografice. Disponibilitatea anumitor produse și servicii trebuie confirmată definitiv de Global Payments sau de afiliații săi.

Legături

ACEST SITE WEB POATE CONȚINE LINK-URI CĂTRE SITE-URI WEB CONTROLATE SAU OFERITE DE TERȚI CARE NU SUNT AFILIAȚI AI PLĂȚILOR GLOBALE. GLOBAL PAYMENTS ÎȘI DECLINĂ PRIN PREZENTA ORICE RĂSPUNDERE PENTRU ORICE INFORMAȚII, MATERIALE, PRODUSE SAU SERVICII POSTATE SAU OFERITE PE ORICE SITE WEB AL UNEI TERȚE PĂRȚI. GLOBAL PAYMENTS NU VERIFICĂ ȘI NU APROBĂ NICIO INFORMAȚIE ȘI NICI NU SUSȚINE NICIUN PRODUS SAU SERVICIU OFERIT PE SITE-URILE WEB ALE TERȚILOR ȘI NICI PLĂȚILE GLOBALE NU SUNT RESPONSABILE PENTRU ORICE DEFICIENȚE SAU DEFECȚIUNI ALE PRODUSELOR SAU SERVICIILOR OFERITE SAU PROMOVATE PE SITE-URILE WEB ALE TERȚILOR. GLOBAL PAYMENTS NU ESTE RESPONSABIL PENTRU CONȚINUTUL POSTAT PE ASTFEL DE SITE-URI TERȚE PĂRȚI. ACEASTĂ TERȚĂ PARTE POATE AVEA POLITICI DE PROTECȚIE A INFORMAȚIILOR CARE DIFERĂ DE CELE ALE PLĂȚILOR GLOBALE, IAR SITE-UL WEB AL TERȚEI PĂRȚI POATE FI SECURIZAT ÎNTR-O MĂSURĂ MAI MICĂ DECÂT SECURITATEA SITE-ULUI GLOBAL DE PLĂȚI.

Garanție

INFORMAȚIILE ȘI MATERIALELE CONȚINUTE PE ACEST SITE, INCLUSIV TEXTELE, GRAFICELE, LINKURILE SAU ALTE ELEMENTE, SUNT FURNIZATE AȘA CUM SUNT ȘI ÎN CARE SUNT DISPONIBILE. GLOBAL PAYMENTS NU GARANTEAZĂ CORECTITUDINEA, ADECVAREA SAU CARACTERUL COMPLET AL ACESTOR INFORMAȚII ȘI MATERIALE ȘI ÎȘI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES RĂSPUNDEREA PENTRU ERORI SAU OMISIUNI ÎN LEGĂTURĂ CU ASTFEL DE INFORMAȚII ȘI MATERIALE. NICI O GARANȚIE DE ORICE FEL, INDIFERENT DACĂ ESTE IMPLICITĂ, EXPRESĂ SAU STATUTARĂ, SE FACE ÎN LEGĂTURĂ CU INFORMAȚIILE ȘI MATERIALELE DISPONIBILE PE ACEST SITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIA CĂ A EXISTAT ȘI NU VA FI NICI O ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR TERȚILOR SAU A DREPTURILOR DE PROPRIETATE, GARANȚIA VANDABILITĂȚII, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI ABSENȚA VIRUȘILOR INFORMATICI. GLOBAL PAYMENTS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU ERORILE SAU OMISIUNILE DIN CONȚINUTUL CONȚINUT PE ACEST SITE. NU TREBUIE SĂ ACȚIONAȚI SAU SĂ VĂ BAZAȚI PE INFORMAȚIILE SAU MATERIALELE FURNIZATE PE ACEST SITE, ÎN SPECIAL ÎN LEGĂTURĂ CU LUAREA DECIZIILOR DE INVESTIȚII. TREBUIE SĂ VERIFICAȚI SINGUR ACURATEȚEA TUTUROR ACESTOR INFORMAȚII ȘI MATERIALE ÎNAINTE DE A LUA ORICE ACȚIUNE, BAZÂNDU-VĂ PE ASTFEL DE INFORMAȚII SAU MATERIALE SAU ÎNAINTE DE A LUA ORICE DECIZIE DE INVESTIȚII ÎN LEGĂTURĂ CU ASTFEL DE INFORMAȚII SAU MATERIALE.

Limitarea răspunderii

ÎN NICI UN CAZ PLĂȚILE GLOBALE NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, PIERDERI SAU CHELTUIELI CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST SITE WEB SAU CU ORICE SITE LEGAT, UTILIZAREA UNOR ASTFEL DE SITE-URI SAU SITE-URI LEGATE, INCAPACITATEA DE A UTILIZA ORICE SITE SAU ORICE EȘEC SAU PERFORMANȚĂ, EROARE, OMISIUNE, ÎNTRERUPERE, DEFECT, ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMISIE, VIRUS INFORMATIC SAU DEFECȚIUNE A LINIEI SAU A SISTEMULUI, CHIAR DACĂ GLOBAL PAYMENTS SAU AGENȚII SĂI SUNT INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, PIERDERI SAU CHELTUIELI.

Informații anticipative

Anumite informații de pe acest site pot conține declarații, inclusiv așteptări pentru viitor, așa cum sunt descrise în dispozițiile privind perspectivele legii privind reforma litigiilor privind valorile mobiliare din 1995. Aceste declarații anticipative sunt asociate cu riscuri și incertitudini, cum ar fi cererea de produse, așteptările pieței și ale clienților, impactul condițiilor economice, concurența, prețurile, dificultățile de dezvoltare a produselor, riscurile valutare, costul capitalului, certificarea de către asociațiile de carduri de credit, capacitatea de a executa și de a lega achizițiile și alte riscuri care sunt detaliate în documente și declarații; prezentate de companie Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, inclusiv cele mai actuale formulare formular 10-Q sau formular 10K. Global Payments nu își asumă nicio responsabilitate pentru reprelucrarea oricăror astfel de declarații sau documente pentru a reflecta circumstanțele viitoare sau apariția unor evenimente neașteptate.

Informații furnizate

Toate informațiile furnizate Global Payments prin intermediul acestui site web sunt considerate a fi proprietatea Global Payments și rămân proprietatea Companiei. Global Payments poate utiliza în orice scop orice idei, sugestii, know-how sau tehnici conținute în informațiile furnizate Global Payments de către un vizitator al acestui site web prin intermediul acestui site web. Global Payments nu este supusă niciunei obligații de confidențialitate cu privire la informațiile furnizate, cu excepția cazului în care s-a convenit astfel cu o entitate Global Payments care a stabilit o relație directă cu clientul sau în cazul în care se convine în mod specific altfel sau în cazul în care legea prevede altfel. Nimic din ceea ce este conținut în acest paragraf nu va fi interpretat ca limitând sau atenuând răspunderea și obligațiile Global Payments față de clienți în conformitate cu Declarația de confidențialitate a Global Payments.

Disponibilitate

Acest site web nu poate fi distribuit sau utilizat de nicio persoană sau entitate din nicio jurisdicție sau țară în care o astfel de distribuție sau utilizare ar fi contrară legilor sau reglementărilor locale.

Termeni suplimentari

Anumite secțiuni sau părți ale acestui site web pot conține termeni separați care depășesc domeniul de aplicare al acestor termeni. În caz de neconcordanțe, aceste secțiuni sau părți sunt reglementate de condiții suplimentare.

Modificări ale Termenilor

Global Payments își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment, fără notificare prealabilă. Utilizatorii acestui site web vor fi considerați conștienți de orice modificări ale acestor Termeni și condiții și vor fi obligați să respecte astfel de modificări. Sunteți de acord să citiți periodic acești Termeni și condiții și, vizitând sau utilizând în mod repetat acest site web, indicați că sunteți de acord cu orice modificări.

Legea aplicabilă

Utilizarea de către dumneavoastră a acestui site este reglementată de toate legile federale aplicabile din Statele Unite ale Americii și legile statului Georgia. Utilizatorii acestui site conferă prin prezenta competența exclusivă a instanțelor, tribunalelor, autorităților și a altor organizații implicate în soluționarea litigiilor din Atlanta, Georgia în legătură cu toate litigiile care decurg din sau în legătură cu acest site sau cu acești termeni și condiții, (b) în care acest site sau condiție constituie fapte, sau (c) în care trimiterile la acest site web sau la acești termeni și condiții apar în fișierele referitoare la astfel de litigii.

Condiții generale

Acest site nu poate fi utilizat a) în orice mod care nu respectă pe deplin toate prevederile acestor termeni și condiții și b) într-o jurisdicție în care utilizarea acestui site ar putea încălca orice cerințe legale. Acești termeni și condiții și utilizarea acestui site web nu creează nicio asociere în participație, companie, raport de muncă sau relație intermediară de către dvs.

Acești Termeni constituie întregul acord dintre dumneavoastră și Global Payments cu privire la acest site web și înlocuiesc toate comunicările și sugestiile anterioare sau contemporane, electronice, orale sau de altă natură, dintre dumneavoastră și Global Payments referitoare la Site, dacă există. Orice modificare a acestor Termeni este valabilă numai dacă este aprobată în mod specific de un responsabil cu Plăți globale. Orice renunțare la dreptul la despăgubiri în cazul încălcării acestor Termeni nu va fi considerată o renunțare la dreptul la despăgubiri în cazul unei potențiale încălcări viitoare a acestor Termeni.

Luați legătura cu noi

Dacă aveți întrebări cu privire la acești termeni, ne puteți contacta la:request.info@globalpay.com.