Ogólne warunki handlowe

Niniejszy Regulamin Ogólny ("Regulamin") spółki Global Payments, z siedzibą pod adresem V olšinách 80/626, 100 00 Praga 10, numer identyfikacyjny 04235452, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym pod sekcją C, wpis 244453, prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, e -mail support@gptom.com, adres siedziby pod adresem V olšinách 80/626, 100 00 Praga 10 ("My" lub"Sprzedawca") reguluje zgodnie z postanowieniami art. 1751(1) ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami ("Kodeks cywilny"), wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika, jako Kupującego, i Nas, jako Sprzedającego, wynikające w związku z lub na podstawie umowy kupna ("Umowa") zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.gptom.com.

Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych, którą można znaleźć tutajhttps://www.gptom.com/prohlaseni-o-ochrane-informaci/.

Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Umowy. Umowa i Regulamin zostały sporządzone w języku czeskim. Możemy jednostronnie zmieniać lub uzupełniać Warunki. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.

Jak wiadomo, komunikujemy się przede wszystkim na odległość. W związku z tym nasza Umowa podlega również wykorzystaniu zdalnych środków komunikacji, które umożliwiają nam wzajemne uzgodnienia bez jednoczesnej fizycznej obecności Nas i Użytkownika, a zatem Umowa jest zawierana na odległość w środowisku sklepu internetowego, za pośrednictwem interfejsu strony internetowej ("interfejs internetowy sklepu internetowego").

Jeśli jakakolwiek część Warunków jest sprzeczna z tym, co wspólnie uzgodniliśmy w ramach procesu zakupu przez Użytkownika w naszym Sklepie internetowym, ta konkretna umowa będzie miała pierwszeństwo przed Warunkami.

 1. NIEKTÓRE DEFINICJE
  • Cena to kwota, jaką użytkownik zapłaci za Towary;
  • Cena wysyłki to kwota pieniędzy, którą zapłacisz za dostawę Towarów, w tym koszt ich pakowania;
  • Cena całkowita jest sumą Ceny i Ceny wysyłki;
  • VAT jest podatkiem od wartości dodanej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • Faktura jest dokumentem podatkowym wystawionym zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług na Cenę Całkowitą;
  • Zamówienie stanowi wiążącą propozycję zawarcia z nami Umowy zakupu Towarów;
  • Konto Użytkownika to konto utworzone na podstawie podanych przez Użytkownika danych, umożliwiające przechowywanie wprowadzonych danych oraz przechowywanie historii zamówionych Towarów i zawartych Umów;
  • Jesteś osobą dokonującą zakupów w naszym sklepie internetowym, prawnie określaną jako kupujący;
  • Towary to wszystko, co można kupić w sklepie internetowym.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTRUKCJE
  • Zakup Towarów jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu internetowego.
  • Przy zakupie Towarów obowiązkiem Użytkownika jest podanie nam wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. W związku z tym uznamy, że informacje przekazane nam przez Użytkownika w Zamówieniu są prawidłowe i prawdziwe.
  • Zapewniamy również dostęp do recenzji Towarów sporządzonych przez innych konsumentów w naszym sklepie internetowym. Zapewniamy i kontrolujemy autentyczność takich recenzji, łącząc recenzje z konkretnymi zamówieniami, dzięki czemu możemy zobaczyć powiązany identyfikator zamówienia dla każdej recenzji w naszym wewnętrznym systemie, a tym samym jesteśmy w stanie zweryfikować i udowodnić, że recenzja pochodzi od prawdziwego konsumenta.
 3. ZAWARCIE UMOWY
  • Umowa z nami może zostać zawarta wyłącznie w języku czeskim/słowackim/rumuńskim/angielskim lub niemieckim.
  • Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przy czym koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Koszty te nie różnią się jednak w żaden sposób od podstawowej stawki płaconej przez Użytkownika za korzystanie z tych środków (tj. w szczególności za dostęp do Internetu), w związku z czym Użytkownik nie musi liczyć się z żadnymi dodatkowymi kosztami naliczanymi przez nas poza Ceną Całkowitą. Składając Zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas ze środków porozumiewania się na odległość.
  • Abyśmy mogli zawrzeć Umowę, Użytkownik musi utworzyć Zamówienie w Sklepie internetowym. Wniosek ten musi zawierać następujące informacje:
   1. Informacje o nabywanych Towarach (w Sklepie Internetowym Użytkownik zaznacza Towary, których zakupem jest zainteresowany, za pomocą przycisku "Kup");
   2. Informacje o cenie, opłacie za wysyłkę, metodzie płatności Ceny Całkowitej i żądanej metodzie dostawy Towarów; informacje te zostaną wprowadzone w ramach tworzenia Zamówienia w interfejsie użytkownika Sklepu Internetowego, a informacje o cenie, opłacie za wysyłkę i Cenie Całkowitej zostaną automatycznie wyświetlone na stronie na podstawie Towarów, metody dostawy i metody płatności wybranej przez użytkownika;
   3. Dane identyfikacyjne i kontaktowe umożliwiające nam dostarczenie Towarów, w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail.
  • Podczas tworzenia Zamówienia może on zmieniać i sprawdzać dane aż do jego ukończenia. Po sprawdzeniu, naciśnięcie przycisku "Zamów" spowoduje sfinalizowanie Zamówienia. Przed naciśnięciem przycisku należy jednak potwierdzić przeczytanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, w przeciwnym razie nie będzie można zrealizować Zamówienia. Pole wyboru służy do potwierdzenia i wyrażenia zgody. Po naciśnięciu przycisku "Zamów" wszystkie wypełnione informacje zostaną przesłane bezpośrednio do nas.
  • Spółka potwierdzi Zamówienie tak szybko, jak to możliwe po jego dostarczeniu do Spółki, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w Zamówieniu. Potwierdzenie będzie zawierać podsumowanie Zamówienia oraz niniejszy Regulamin jako załącznik do wiadomości e-mail. Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia, tj. w brzmieniu stanowiącym załącznik do wiadomości e-mail z potwierdzeniem, stanowi integralną część Umowy. Potwierdzenie Zamówienia stanowi zawarcie Umowy pomiędzy Spółką a Użytkownikiem.
  • Mogą wystąpić sytuacje, w których nie będziemy w stanie potwierdzić Zamówienia. Obejmuje to sytuacje, w których Towary są niedostępne lub gdy użytkownik zamówi więcej Towarów niż jesteśmy w stanie dostarczyć. Jednakże, zawsze z wyprzedzeniem dostarczymy użytkownikowi informacje o maksymalnej liczbie Towarów w ramach Sklepu Internetowego i nie powinno to być dla niego zaskoczeniem. W przypadku, gdy istnieje jakikolwiek powód, dla którego nie możemy potwierdzić Zamówienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem i prześlemy mu ofertę zawarcia Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez nas oferty. Użytkownik potwierdza.
  • W przypadku podania w Sklepie Internetowym lub w Zamówieniu oczywiście nieprawidłowej Ceny, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Użytkownikowi Towarów po tej Cenie, nawet jeśli Użytkownik otrzymał potwierdzenie Zamówienia, a tym samym Umowa została zawarta. W takiej sytuacji niezwłocznie skontaktujemy się z Użytkownikiem i prześlemy mu ofertę zawarcia nowej Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku nowa Umowa zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika naszej oferty. Za oczywisty błąd w Cenie uznaje się, na przykład, sytuację, w której Cena nie odpowiada zwykłej cenie u innych sprzedawców detalicznych lub brakującą lub brakującą cyfrę.
  • W przypadku zawarcia Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny Całkowitej.
  • V Jeśli posiadasz Konto Użytkownika, możesz złożyć Zamówienie za jego pośrednictwem. Jednak nawet w tym przypadku użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia dokładności, prawdziwości i kompletności wstępnie wypełnionych danych. Sposób składania Zamówienia jest jednak taki sam, jak w przypadku Kupującego nieposiadającego Konta Użytkownika, ale zaletą jest brak konieczności wielokrotnego wypełniania danych identyfikacyjnych.
  • W niektórych przypadkach umożliwiamy skorzystanie z rabatu na zakup Towarów. Aby rabat został przyznany, należy podać szczegóły rabatu w predefiniowanym polu w propozycji Zamówienia. Jeśli to zrobisz, Towary zostaną dostarczone ze zniżką.
 4. UŻYTKOWNIK KONTO
  • Na podstawie rejestracji w sklepie internetowym można uzyskać dostęp do konta użytkownika.
  • Podczas rejestracji Konta Użytkownika obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji oraz ich aktualizacja w przypadku zmiany.
  • Dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Obowiązkiem użytkownika jest zachowanie poufności w odniesieniu do tego dostępu i nieprzekazywanie tych informacji nikomu. W przypadku ich niewłaściwego wykorzystania nie ponosimy za to odpowiedzialności.
  • Konto użytkownika ma charakter osobisty i użytkownik nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z niego.
  • Adobe może usunąć Konto Użytkownika, w szczególności jeśli Użytkownik nie korzystał z niego przez okres dłuższy niż 24 miesiące lub jeśli Użytkownik naruszył swoje zobowiązania wynikające z Umowy.
  • Konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, zwłaszcza w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania.
 5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI, ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
  • Cena jest zawsze wskazana w sklepie internetowym, w propozycji zamówienia i oczywiście w Umowie. W przypadku rozbieżności między ceną podaną za Towary w sklepie internetowym a ceną podaną w Propozycji Zamówienia, zastosowanie ma cena podana w Propozycji Zamówienia, która zawsze będzie taka sama jak cena w Umowie. W Propozycji Zamówienia wskazana jest również cena wysyłki lub warunki, na jakich wysyłka jest bezpłatna.
  • Całkowita cena zawiera podatek VAT, w tym wszystkie opłaty przewidziane przez prawo.
  • Płatność Ceny Całkowitej będzie wymagana od Użytkownika po zawarciu Umowy i przed dostawą Towarów. Użytkownik może dokonać płatności Ceny Całkowitej Poniżej sposoby:
   1. Przelewem bankowym. Informacje dotyczące dokonywania płatności zostaną przesłane w ramach potwierdzenia Zamówienia. W przypadku płatności przelewem bankowym, Całkowita Cena jest płatna w ciągu 14 dni.
   2. Kartą online. W takim przypadku płatność jest dokonywana za pośrednictwem bramki płatniczej Global Payments, a płatność podlega warunkom tej bramki płatniczej, które są dostępne pod adresem: https://www.globalpayments.cz/cs-cz/podpora/dulezite-dokumenty.Vw przypadku płatności kartą online, Cena Całkowita jest płatna w ciągu 1 godziny.
  • Faktura zostanie wystawiona elektronicznie po dokonaniu płatności Ceny Całkowitej i zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika. Faktura zostanie również fizycznie dołączona do Towaru i będzie dostępna na Koncie Użytkownika.
  • Własność Towarów przechodzi na Użytkownika dopiero po zapłaceniu Ceny Całkowitej i przyjęciu Towarów. W przypadku płatności przelewem bankowym, Całkowita Cena jest płacona poprzez uznanie naszego konta, w przeciwnym razie jest ona płacona w momencie płatności.
 6. DOSIĘGANIE TOWARY, PRZENIESIENIE RYZYKA USZKODZENIA TOWARÓW
  • Towary zostaną dostarczone do użytkownika nie później niż 7 dni w wybrany przez siebie sposób, a do wyboru są następujące opcje:
   1. Dostawa za pośrednictwem Poczty Czeskiej, PPL CZ, DHL, DPD lub Zásilkovna;
  • Towary mogą być dostarczane wyłącznie na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji.
  • Czas dostawy Towarów zawsze zależy od ich dostępności oraz wybranej metody dostawy i płatności. Szacowany czas dostawy Towarów zostanie podany w potwierdzeniu Zamówienia. Czas podany w niniejszych Warunkach jest jedynie orientacyjny i może różnić się od rzeczywistego czasu dostawy. W przypadku odbioru osobistego w naszej siedzibie, zawsze będziemy informować o możliwości odbioru Towarów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Po otrzymaniu Towarów od Przewoźnika, obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie integralności opakowania Towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad, niezwłoczne powiadomienie Przewoźnika i nas. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady opakowania wskazującej na ingerencję w przesyłkę, Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie Towarów od Przewoźnika.
  • W przypadku naruszenia przez użytkownika obowiązku przyjęcia Towarów, z wyjątkiem przypadków określonych w Art. 4 Warunków, nie będzie to skutkować naruszeniem naszego zobowiązania do dostarczenia Towarów Użytkownikowi. Jednocześnie, brak przyjęcia Towarów przez Użytkownika nie będzie stanowić odstąpienia od Umowy pomiędzy nami a Użytkownikiem. Jednakże w takim przypadku będziemy mieć prawo do odstąpienia od Umowy z powodu istotnego naruszenia Umowy przez Użytkownika lub do przechowania Towarów, za co będziemy uprawnieni do zapłaty od Użytkownika kwoty 500 CZK. Jeśli zdecydujemy się odstąpić od Umowy, odstąpienie będzie skuteczne w dniu, w którym dostarczymy odstąpienie Użytkownikowi. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na prawo Użytkownika do uiszczenia Opłaty za wysyłkę ani do dochodzenia ewentualnego odszkodowania.
  • Jeżeli, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Towary zostaną dostarczone wielokrotnie lub w inny sposób niż uzgodniono w Umowie, obowiązkiem Użytkownika jest zwrócenie nam kosztów związanych z taką powtórną dostawą. Szczegóły dotyczące płatności tych kosztów zostaną przesłane na adres e-mail Użytkownika podany w Umowie i będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail.
  • Ryzyko uszkodzenia Towarów przechodzi na Użytkownika z chwilą objęcia ich w posiadanie. W przypadku, gdy użytkownik nie przejmie Towarów, z wyjątkiem przypadków określonych w Art. 4 Warunków, ryzyko uszkodzenia Towaru przechodzi na Użytkownika w momencie, w którym miał on możliwość odbioru Towaru, ale z przyczyn leżących po jego stronie nie dokonał odbioru. Przejście ryzyka uszkodzenia Towaru oznacza, że od tego momentu Użytkownik ponosi wszelkie konsekwencje związane z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub jakimkolwiek pogorszeniem Towaru.
  • W przypadku, gdy Towary nie były wymienione jako dostępne w sklepie internetowym i wskazano przybliżony czas dostępności, zawsze poinformujemy o tym użytkownika:
   1. nadzwyczajne niepowodzenie w produkcji Towarów, a my zawsze podamy nowy przewidywany czas dostępności lub informację, że Towary nie mogą zostać dostarczone;
   2. opóźnienia w dostawie Towarów od naszego Dostawcy, a my zawsze podamy Użytkownikowi nowy przewidywany czas dostawy.
 1. PRAWA OD WADLIWEGO DZIAŁANIA
  • Gwarantujemy, że w momencie przeniesienia ryzyka uszkodzenia Towaru zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. b), Towar nie zostanie uszkodzony. 7 Towary są wolne od wad, w szczególności, że Towary
   1. jest zgodny z uzgodnionym opisem, rodzajem i ilością, a także jakością, funkcjonalnością, kompatybilnością, interoperacyjnością i innymi uzgodnionymi cechami;
   2. jest odpowiednia do celu, dla którego jest wymagana i na który wyrażamy zgodę;
   3. jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcjami użytkowania, w tym instrukcjami montażu lub instalacji;
   4. jest odpowiedni do celów, dla których towary tego typu są zwykle używane;
   5. pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, odpowiada zwykłym cechom Towarów tego samego rodzaju, których można racjonalnie oczekiwać, nawet biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia złożone przez nas lub przez inną osobę w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności reklamy lub etykiety;
   6. jest dostarczana wraz z akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcjami instalacji i innymi instrukcjami użytkowania, których można racjonalnie oczekiwać; oraz
   7. odpowiada pod względem jakości lub wykonania próbce lub próbkom dostarczonym użytkownikowi przed zawarciem umowy.
  • Prawa i obowiązki związane z prawami wynikającymi z wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności §§ 2099 do 2117 i 2161 do 2174b kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/ Dz.1992 Coll., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).
  • W przypadku, gdy Towary są wadliwe, w szczególności w przypadku, gdy którykolwiek z warunków określonych w art. 1Użytkownik może powiadomić Spółkę o takiej wadzie i skorzystać z przysługujących mu praw z tytułu wadliwego wykonania (tj. reklamować Towary), wysyłając wiadomość e-mail na adres Spółki podany w jej danych identyfikacyjnych. Użytkownik może również skorzystać z dostarczonego przez nas przykładowego formularza, który stanowi Załącznik 1 do Warunków, w celu złożenia reklamacji. Korzystając z prawa do wadliwego wykonania, użytkownik musi wybrać sposób usunięcia wady i nie może później zmienić tego wyboru bez zgody London General Insurance Company Limited. Rozliczymy roszczenie zgodnie z prawem do wadliwego wykonania, z którego skorzystał użytkownik.
  • Jeśli Towary są wadliwe, użytkownikowi przysługują następujące prawa:
   1. usunięcia wady poprzez dostarczenie nowych Towarów bez wady lub poprzez dostarczenie brakującej części Towarów; lub
   2. usunięcia wady poprzez naprawę Towarów,

chyba że wybrana metoda usunięcia wady jest niemożliwa lub nadmiernie kosztowna w porównaniu z inną metodą, co zostanie ocenione w szczególności w odniesieniu do znaczenia wady, wartości, jaką Towary miałyby bez wady oraz tego, czy wada może zostać usunięta inną metodą bez znaczących trudności dla użytkownika.

 • Jesteśmy uprawnieni do odmowy usunięcia wady, jeśli jest to niemożliwe lub nieracjonalnie kosztowne, w szczególności biorąc pod uwagę znaczenie wady i wartość, jaką Towary miałyby bez wady.
 • Użytkownik ma również prawo do:
  1. rozsądny rabat od Ceny; lub
  2. odstąpienie od Umowy,

jeśli:

 1. odmówimy usunięcia wady lub nie usuniemy jej zgodnie z prawem;
 2. wada objawia się wielokrotnie,
 3. wada stanowi istotne naruszenie Umowy; lub
 4. z naszego oświadczenia lub okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym terminie lub bez znaczących niedogodności dla użytkownika.
 • Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 • W przypadku, gdy użytkownik sam spowodował wadę Towaru, nie przysługują mu prawa wynikające z wadliwego wykonania.
 • Wady Towarów nie obejmują zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem Towarów lub, w przypadku Towarów używanych, zużycia odpowiadającego zakresowi ich wcześniejszego użytkowania.
 • Po zgłoszeniu roszczenia wydamy pisemne potwierdzenie stwierdzające:
  1. datę zgłoszenia roszczenia;
  2. jaka jest treść skargi;
  3. w jaki sposób chcesz, aby Twoja skarga została rozpatrzona;
  4. Dane kontaktowe użytkownika w celu przekazania informacji o rozpatrzeniu skargi.
 • Jeśli nie uzgodnimy dłuższego terminu, usuniemy wady w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji i przekażemy użytkownikowi informacje o rozstrzygnięciu reklamacji na podane przez niego dane kontaktowe. Jeśli termin ten upłynie bezskutecznie, użytkownik może odstąpić od Umowy lub zażądać stosownej zniżki.
 • Poinformujemy o tym użytkownika pocztą elektroniczną i prześlemy mu potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, użytkownik będzie uprawniony do zwrotu uzasadnionych poniesionych kosztów. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia dowodu poniesienia tych kosztów, np. paragonu lub dowodu wysyłki. W przypadku, gdy wada została usunięta poprzez dostarczenie nowych Towarów, obowiązkiem Użytkownika jest zwrócenie nam oryginalnych Towarów, przy czym koszty takiego zwrotu ponosi Sprzedający.
 • Jeśli użytkownik jest przedsiębiorcą, jego obowiązkiem jest powiadomienie i zgłoszenie reklamacji wady bez zbędnej zwłoki po tym, jak mógł ją wykryć, ale nie później niż trzy dni po otrzymaniu Towarów.
 • Jeśli jesteś konsumentem, masz prawo do skorzystania z praw wynikających z wadliwego działania w przypadku wad występujących w Towarach konsumenckich w ciągu 24 miesięcy od otrzymania Towaru.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  • Odstąpienie od Umowy, tj. rozwiązanie stosunku umownego między Spółką a Użytkownikiem od momentu jego nawiązania, może nastąpić z przyczyn i w sposób określony w niniejszym artykule lub w innych postanowieniach Regulaminu, w których wyraźnie określono możliwość odstąpienia od Umowy.
  • W przypadku, gdy jesteś konsumentem, tj. osobą nabywającą Towar poza zakresem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, a jeżeli jest to zakup towaru, to w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku zawarcia przez nas Umowy, której przedmiotem jest kilka Towarów lub dostawa kilku części Towarów, termin ten rozpoczyna bieg dopiero w dniu dostawy ostatniego Towaru lub części Towarów, a w przypadku zawarcia przez nas Umowy, na podstawie której będziemy dostarczać Ci Towary regularnie i wielokrotnie, termin ten rozpoczyna bieg w dniu dostawy pierwszej dostawy.
  • Użytkownik może odstąpić od Umowy w dowolny możliwy do udowodnienia sposób (w szczególności wysyłając wiadomość e-mail lub pismo na adresy podane w naszych danych identyfikacyjnych). Użytkownik może również skorzystać z udostępnionego przez nas wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik 2 do Regulaminu.
  • Jednakże, nawet jako konsument, nie możesz odstąpić od Umowy w przypadkach, gdy przedmiotem Umowy jest świadczenie, o którym mowa w art. 1837 Kodeksu cywilnego.
  • Okres na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w art. 2 Warunków, uznaje się za zachowany, jeżeli Użytkownik wyśle Spółce zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy w okresie na odstąpienie od Umowy.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 2 Regulaminu, Klient jest zobowiązany do odesłania nam Towarów w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy i poniesie koszty zwrotu Towarów do nas. Użytkownik jest z kolei uprawniony do zwrotu Opłaty za wysyłkę przez Spółkę, ale tylko w kwocie odpowiadającej najtańszemu oferowanemu przez Spółkę sposobowi dostawy Towarów. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu naruszenia Umowy przez Spółkę, Spółka pokryje również koszty zwrotu Towarów do Spółki, ale również tylko do wysokości Opłaty za wysyłkę odpowiadającej najtańszemu oferowanemu przez Spółkę sposobowi dostawy Towarów.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy, Cena zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od daty skutecznego odstąpienia od Umowy na konto, z którego została pobrana lub na konto wybrane w ramach odstąpienia od Umowy. Kwota nie zostanie jednak zwrócona do momentu otrzymania przez nas Towarów lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu ich odesłania do nas. Prosimy o zwrócenie nam Towarów w stanie czystym, w miarę możliwości wraz z oryginalnym opakowaniem.
  • Jednakże, w przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 2 Warunków, Użytkownik ponosi wobec nas odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z Towarami w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem, cechami i funkcjonalnością Towarów, tj. w sposób, w jaki Użytkownik zapoznałby się z Towarami w sklepie stacjonarnym. W przypadku, gdy nie zwróciliśmy jeszcze użytkownikowi Ceny, będziemy uprawnieni do potrącenia roszczenia o zwrot kosztów z roszczeniem użytkownika o zwrot Ceny.
  • Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy w dowolnym momencie przed dostarczeniem Towarów Użytkownikowi, jeżeli istnieją obiektywne powody, dla których Towary nie mogą zostać dostarczone (w szczególności powody leżące po stronie osób trzecich lub powody wynikające z charakteru Towarów), nawet przed upływem terminu określonego w artykule Error! Reference source not found... Warunków. Możemy również odstąpić od Umowy, jeśli jest oczywiste, że użytkownik celowo podał nieprawidłowe informacje w Zamówieniu. Jeśli użytkownik nabywa towary w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. jako przedsiębiorca, mamy prawo odstąpić od Umowy w dowolnym momencie, nawet bez podania przyczyny.
 2. ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH
  • Nie jesteśmy związani żadnymi kodeksami postępowania w odniesieniu do kupujących w rozumieniu art. 1826 (1) (e) kodeksu cywilnego.
  • Skargi konsumentów są rozpatrywane za pośrednictwem adresu elektronicznego support@gptom.com. Na adres elektroniczny kupującego prześlemy informację o rozpatrzeniu reklamacji.
  • Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z Umowy. Internetowa platforma rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym, który jest konsumentem, z umowy kupna zawartej drogą elektroniczną.
  • Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Jeśli nasz stosunek prawny z użytkownikiem zawiera element międzynarodowy (na przykład wysyłamy towary poza Republikę Czeską), stosunek ten będzie zawsze podlegał prawu Republiki Czeskiej. Jeśli jednak użytkownik jest konsumentem, niniejsza umowa nie ma wpływu na jego prawa wynikające z przepisów prawa.
  • Wszelka pisemna korespondencja z użytkownikiem będzie dostarczana pocztą elektroniczną. Nasz adres e-mail znajduje się obok naszych danych identyfikacyjnych. Będziemy dostarczać korespondencję na adres e-mail użytkownika podany w Umowie, na koncie użytkownika lub za pośrednictwem którego użytkownik skontaktował się z nami.
  • Umowa może zostać zmieniona wyłącznie w drodze pisemnego porozumienia między nami. Jesteśmy jednak uprawnieni do zmiany niniejszych Warunków, ale taka zmiana nie będzie miała wpływu na istniejące Umowy, a jedynie na Umowy zawarte po wejściu zmiany w życie. Jednakże poinformujemy użytkownika o zmianietylko wtedy, gdy użytkownik utworzył Konto Użytkownika (aby mieć te informacje w przypadku zamówienia nowych Towarów, ale zmiana nie daje prawa do wypowiedzenia, ponieważ nie mamy Umowy, która może zostać rozwiązana) lub mamy regularnie i powtarzalnie dostarczać mu Towary na podstawie Umowy. Prześlemy użytkownikowi informację o zmianie na jego adres e-mail co najmniej 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeśli nie otrzymamy powiadomienia od użytkownika w ciągu 14 dni od wysłania informacji o zmianie, nowe warunki staną się częścią naszej Umowy i będą miały zastosowanie do następnej dostawy Towarów po wejściu zmiany w życie. Okres wypowiedzenia w przypadku złożenia wypowiedzenia wynosi 2 miesiące.
  • W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń, których nie można przewidzieć (klęska żywiołowa, pandemia, awarie operacyjne, awarie podwykonawców itp.), nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z przypadkami siły wyższej, a jeśli stan siły wyższej trwa dłużej niż 10 dni, my i użytkownik mamy prawo odstąpić od Umowy.
  • Przykładowy formularz reklamacji i przykładowy formularz odstąpienia od umowy są załączone do Regulaminu.
  • Umowa, w tym Warunki, jest archiwizowana przez nas w formie elektronicznej, ale nie jest dostępna dla Użytkownika. Użytkownik zawsze otrzyma jednak niniejsze Warunki i Potwierdzenie Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia pocztą elektroniczną, dzięki czemu zawsze będzie miał dostęp do Umowy bez udziału Spółki. Zalecamy, aby zawsze zapisywać Potwierdzenie Zamówienia i Warunki.
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ SKARGI

Odbiorca: Satomar, s.r.o., Karlova 37, 614 00 Brno

Zgłaszanie roszczeń

Data zawarcia Umowy:

 

Numer zamówienia:

 

Imię i nazwisko:

 

Adres:

 

Adres e-mail:

 

Towary, które są reklamowane:

 

Opis wad Towaru:

 

Sugerowany sposób rozpatrzenia reklamacji:

 

Jednocześnie proszę o potwierdzenie roszczenia ze wskazaniem, kiedy skorzystałem z tego prawa, jaka jest treść roszczenia, jakiego sposobu zaspokojenia roszczenia wymagam, wraz z moimi danymi kontaktowymi w celu udzielenia informacji na temat zaspokojenia roszczenia.

Data:

Podpis:

ZAŁĄCZNIK 2 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: Team GP tom, Global Payments s.r.o., V olšinách 80/626, 100 00 Praha 10

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy:

Data zawarcia Umowy:

 

Imię i nazwisko:

 

Adres:

 

Adres e-mail:

 

Specyfikacja Towarów, których dotyczy Umowa:

 

Sposób zwrotu otrzymanych środków, w tym, w stosownych przypadkach, numer rachunku bankowego:

 

Jeżeli kupujący jest konsumentem, ma on prawo odstąpić od już zawartej umowy kupna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy lub, jeżeli jest to zakup towarów, w ciągu 14 dni od jej otrzymania, w przypadku zamówienia towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Global Payments ("Spółka") lub innych środków porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 1837 ustawy nr 89/2012 Dz. W przypadku umowy obejmującej kilka towarów lub dostawę kilku części towarów, okres ten rozpoczyna się dopiero w dniu dostawy ostatniego towaru lub części towaru, a w przypadku umowy, zgodnie z którą towary mają być dostarczane regularnie i wielokrotnie, od dnia dostawy pierwszej dostawy.

Kupujący powiadomi Spółkę o takim odstąpieniu na piśmie na adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu próbnym.

Jeżeli kupujący, będący konsumentem, odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, jest on zobowiązany do odesłania lub przekazania Spółce towarów otrzymanych od Spółki bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

Jeżeli Kupujący, będący konsumentem, odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, Spółka zwróci mu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, wszystkie środki pieniężne (cenę zakupu dostarczonych towarów), w tym koszty dostawy, które otrzymała od niego na podstawie umowy kupna-sprzedaży, w ten sam sposób. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Spółkę, Spółka zwróci Kupującemu koszty dostawy wyłącznie w kwocie odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy. Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków pieniężnych, dopóki Kupujący nie otrzyma towaru z powrotem lub Kupujący nie udowodni, że wysłał towar do Spółki.

Data:

Podpis:

Przed opublikowaniem regulaminu w swoim sklepie internetowym, prosimy o dostosowanie go do własnych potrzeb, ponieważ niniejszy regulamin jest jedynie przykładowy i uniwersalny.

Należy zwracać uwagę na szczególne przepisy i wyłączenia dotyczące niektórych rodzajów towarów i usług (w szczególności dostarczania treści cyfrowych). Niektóre towary lub usługi podlegają specjalnym przepisom, które nakładają dodatkowe wymogi na ich sprzedaż. Specyfika ta nie jest odzwierciedlona w naszym modelu.

 

Zadbaj o niektóre obowiązkowe informacje, np. jeśli wymagasz depozytu, dostosowujesz ceny zgodnie z profilowaniem, jesteś rynkiem online itp. Niedostarczenie pewnych informacji może prowadzić do nieuczciwych praktyk handlowych.

Te przykładowe OWU są przeznaczone głównie dla sklepów internetowych, które sprzedają towary głównie konsumentom. Jeśli sprzedajesz głównie przedsiębiorcom, możesz zmodyfikować wiele postanowień na swoją korzyść (np. prawo do wady, odstąpienia od umowy itp.) po konsultacji z prawnikiem.

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną, podaj odpowiednie dane, tj. imię i nazwisko, siedzibę, numer rejestracyjny. [Sa2].

Przepisz zgodnie z dokładnym brzmieniem przycisku. Zawsze musi być jasne, że konsument będzie zobowiązany do zapłaty.

Jeśli nie zezwalasz na konto, usuń tę sekcję. Jeśli tylko zarejestrowani użytkownicy mogą kupować od Ciebie, będziesz musiał dokonać bardziej rozbudowanych dostosowań w regulaminie.

Jeśli poprosisz klienta o depozyt, musisz dodać tę informację. To znaczy, na jakich warunkach i w jakiej wysokości będzie ona wymagana.

Ponownie, jeśli sprzedajesz towary w opakowaniach zwrotnych, masz obowiązek poinformować o tym konsumenta. Można to również zrobić za pośrednictwem niniejszego regulaminu.

Zalecamy określenie czasu dostawy z maksymalną liczbą dni, w przeciwnym razie zastosowanie będzie miał ustawowy termin 30 dni.

Jeśli nie określisz kwoty płatności, zostanie zastosowana zwykła kwota.