Zawiadomienie

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Odwiedzając niniejszą witrynę internetową lub jakąkolwiek jej część, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki określone poniżej, nie korzystaj z tej witryny ani żadnej jej części.

Copyright©Global Payments Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie do Witryny, jej wyświetlania oraz informacji i materiałów pojawiających się na Witrynie oraz jej układu należą do Global Payments Inc. o ile nie wskazano inaczej. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane na niniejszej Stronie stanowią własność Global Payments, jej podmiotów stowarzyszonych, podmiotów zależnych i innych stron. Żadna z treści zawartych na niniejszej Stronie nie może być interpretowana jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaku towarowego, logo lub znaku usługowego wymienionego na niniejszej Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takiego znaku towarowego lub znaku usługowego. Wszystkie informacje i treści, w tym wszystkie programy komputerowe, jeśli takie istnieją, dostępne na tej stronie są chronione prawem autorskim. Użytkownikom tej witryny zabrania się modyfikowania jakichkolwiek informacji i treści na stronie, kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, wyświetlania, publikowania, sprzedawania, licencjonowania, tworzenia dzieł pochodnych lub innego wykorzystywania ich do celów komercyjnych, publicznych lub innych nieautoryzowanych celów.

Wykorzystanie informacji i materiałów

Informacje i materiały zawarte na tej stronie oraz warunki użytkowania określone poniżej mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nieautoryzowane korzystanie ze strony internetowej i systemów Global Payments, w tym między innymi nieautoryzowany dostęp do systemów Global Payments, niewłaściwe użycie haseł lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji zamieszczonych na stronie jest surowo zabronione. Nie wszystkie produkty i usługi są dostępne we wszystkich obszarach geograficznych. Dostępność określonych produktów i usług musi zostać ostatecznie potwierdzona przez Global Payments lub jej podmioty stowarzyszone.

Linki

NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA MOŻE ZAWIERAĆ ŁĄCZA DO WITRYN OBSŁUGIWANYCH LUB OFEROWANYCH PRZEZ STRONY TRZECIE, KTÓRE NIE SĄ POWIĄZANE Z GLOBAL PAYMENTS. GLOBAL PAYMENTS NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, MATERIAŁY, PRODUKTY LUB USŁUGI PUBLIKOWANE LUB OFEROWANE NA STRONACH INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH. GLOBAL PAYMENTS NIE WERYFIKUJE ANI NIE ZATWIERDZA ŻADNYCH INFORMACJI ANI NIE REKOMENDUJE ŻADNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH W WITRYNACH INTERNETOWYCH STRON TRZECICH, ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WADY LUB NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH LUB PROMOWANYCH W WITRYNACH INTERNETOWYCH STRON TRZECICH. GLOBAL PAYMENTS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI PUBLIKOWANE W WITRYNACH OSÓB TRZECICH. TAKA STRONA TRZECIA MOŻE MIEĆ POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, KTÓRA RÓŻNI SIĘ OD POLITYKI GLOBAL PAYMENTS, A STRONA INTERNETOWA STRONY TRZECIEJ MOŻE BYĆ MNIEJ BEZPIECZNA NIŻ BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIANE NA STRONIE INTERNETOWEJ GLOBAL PAYMENTS.

Gwarancja

INFORMACJE I MATERIAŁY ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, W TYM TEKST, GRAFIKA, ŁĄCZA LUB INNE ELEMENTY, SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". GLOBAL PAYMENTS NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI TAKICH INFORMACJI I MATERIAŁÓW ORAZ WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W ODNIESIENIU DO TAKICH INFORMACJI I MATERIAŁÓW. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, DOROZUMIANYCH, WYRAŹNYCH LUB USTAWOWYCH, W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI I MATERIAŁAMI DOSTĘPNYMI NA TEJ STRONIE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH LUB TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I WOLNOŚCI OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH. GLOBAL PAYMENTS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCI ZAWARTEJ NA TEJ STRONIE. NIE NALEŻY OPIERAĆ SIĘ NA ŻADNYCH INFORMACJACH LUB MATERIAŁACH UDOSTĘPNIONYCH NA TEJ STRONIE, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZWIĄZKU Z PODEJMOWANIEM DECYZJI INWESTYCYJNYCH. UŻYTKOWNIK MUSI UPEWNIĆ SIĘ CO DO DOKŁADNOŚCI WSZYSTKICH TAKICH INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ, POLEGANIEM NA TAKICH INFORMACJACH LUB MATERIAŁACH LUB PODJĘCIEM JAKIEJKOLWIEK DECYZJI INWESTYCYJNEJ W ZWIĄZKU Z TAKIMI INFORMACJAMI LUB MATERIAŁAMI.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU GLOBAL PAYMENTS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, STRATY LUB WYDATKI POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ LUB WITRYNAMI, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA, KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY LUB WITRYN, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA, NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK WITRYNY LUB W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK AWARIĄ LUB DZIAŁANIEM, BŁĘDEM, POMINIĘCIEM, PRZERWĄ, WADĄ, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSEM KOMPUTEROWYM LUB AWARIĄ LINII LUB SYSTEMU, NAWET JEŚLI GLOBAL PAYMENTS LUB JEJ PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, STRAT LUB WYDATKÓW.

Informacje perspektywiczne

Niektóre informacje zawarte na tej stronie internetowej mogą zawierać stwierdzenia dotyczące oczekiwań wybiegających w przyszłość, które są opisane w przepisach dotyczących wybiegania w przyszłość zawartych w ustawie o reformie postępowania sądowego w sprawach dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Te stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, takimi jak popyt na produkty, oczekiwania rynku i klientów, wpływ warunków ekonomicznych, konkurencja, ceny, trudności związane z rozwojem produktów, ryzyko walutowe, koszt kapitału, certyfikacja przez stowarzyszenia kart kredytowych, zdolność do zakończenia i integracji przejęć oraz inne ryzyka, które są szczegółowo opisane w dokumentach i raportach składanych przez Spółkę do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w jej najnowszym Formularzu 10-Q lub Formularzu 10K. Global Payments nie ponosi odpowiedzialności za zmianę jakichkolwiek z tych oświadczeń lub dokumentów w celu odzwierciedlenia przyszłych okoliczności lub wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.

Dostarczone informacje

Wszelkie informacje przekazane Global Payments za pośrednictwem niniejszej strony internetowej stanowią własność Global Payments i pozostaną własnością Global Payments. Global Payments będzie uprawniona do wykorzystania w dowolnym celu wszelkich pomysłów, sugestii, know-how lub technik zawartych w informacjach przekazanych Global Payments przez osobę odwiedzającą niniejszą stronę internetową za jej pośrednictwem. Global Payments nie podlega żadnemu obowiązkowi zachowania poufności w odniesieniu do przekazanych informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy zostało to uzgodnione z podmiotem Global Payments, który nawiązał bezpośrednią relację z klientem, lub gdy zostało to wyraźnie uzgodnione w inny sposób, lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie może być interpretowane jako ograniczenie lub złagodzenie odpowiedzialności Global Payments i jej zobowiązań wobec klientów wynikających z Oświadczenia o Poufności Global Payments.

Dostępność

Niniejsza witryna internetowa nie może być rozpowszechniana ani wykorzystywana przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie stanowiłoby naruszenie lokalnego prawa lub przepisów.

Inne warunki

Niektóre sekcje lub części tej witryny mogą zawierać odrębne warunki, które wykraczają poza niniejsze warunki. W przypadku niezgodności, takie sekcje lub części będą podlegać dodatkowym warunkom.

Zmiany w regulaminie

Global Payments zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad i warunków w dowolnym czasie bez powiadomienia. Uznaje się, że użytkownicy niniejszej strony internetowej są świadomi wszelkich zmian niniejszych zasad i warunków oraz są związani takimi zmianami. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego zapoznawania się z niniejszymi zasadami i warunkami, a poprzez wielokrotne odwiedzanie lub korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację wszelkich zmian.

Prawo właściwe

Korzystanie z tej witryny podlega wszystkim obowiązującym przepisom federalnym Stanów Zjednoczonych i prawu stanu Georgia. Użytkownicy niniejszej strony internetowej niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów, trybunałów, agencji i innych organizacji zaangażowanych w rozstrzyganie sporów w Atlancie w stanie Georgia w związku z wszelkimi sporami (a) wynikającymi z niniejszej strony internetowej lub niniejszych Warunków lub z nimi związanymi, (b) w których niniejsza strona internetowa lub niniejsze Warunki stanowią kwestię faktyczną lub (c) w których odniesienia do niniejszej strony internetowej lub niniejszych Warunków znajdują się w pismach procesowych dotyczących takich sporów.

Warunki ogólne

Niniejsza strona internetowa nie może być używana (a) w sposób, który nie jest w pełni zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszych warunków, oraz (b) w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której korzystanie z tej strony internetowej naruszałoby jakiekolwiek wymogi prawne. Niniejsze warunki i korzystanie przez użytkownika z niniejszej witryny internetowej nie tworzy żadnego stosunku joint venture, partnerstwa, zatrudnienia ani agencji.

Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Global Payments w odniesieniu do niniejszej Strony Internetowej i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne lub inne, pomiędzy Użytkownikiem a Global Payments w odniesieniu do niniejszej Strony Internetowej. Wszelkie modyfikacje niniejszych Warunków są skuteczne wyłącznie w przypadku ich zatwierdzenia przez członka zarządu Global Payments. Zrzeczenie się prawa do odszkodowania z tytułu naruszenia niniejszych Warunków nie będzie uznawane za zrzeczenie się prawa do odszkodowania z tytułu potencjalnego naruszenia niniejszych Warunków w przyszłości.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków można skontaktować się z nami pod adresemadrese:request.info@globalpay.com.